ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ЗАГРОЗИ

Автор:

Ніженська І.В., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено загрози економічної безпеки національної економіки в контексті поширення сучасних процесів тінізації економічної діяльності суб’єктів господарювання. Обґрунтовано, що серед функціональних складових економічної безпеки фінансова та соціальна складова є ключовими, що характеризують стан захищеності економічних і соціальних інтересів суб’єктів господарювання у процесі їх реалізації, а питання детінізації національної економічної сфери й соціального захисту в умовах відновлення посткризової економіки набуває першочерговості та пріоритетності у реалізації економічної безпеки країни.

Ключові слова:

тінізація економічних процесів, національна економіка, загрози та ризики національної економіки, національна безпека

Список використаних джерел:

  1. Гришова И. Ю. Экономическая безопасность в аспекте детенизации аграрной сферы Украины / И. Ю. Гришова, Н. В. Лагодиенко, В. В. Кужель // Стратегическое планирование раз­вития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции (Тольятти, 19–20 июня 2015 года) / отв. за выпуск Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – C. 49–55.

  2. Гришова І. Ю. Теоретико-методологічні основи управління реструктуризацією пере­робних підприємств аграрного виробництва / І. Ю. Гришова, В. М. Бондаренко // Бизнес Информ. – 2015. – № 9. – С. 365–370.

  3. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : моно­графія / С. С. Чернявський. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 624 с.

  4. Крюкова И. А. Национальная безопасность экономики Украины / И. А. Крюкова, Н. Н. Бурдейная // Материалы Международной научно-практической конференции. – Познань, 2012. – Ч. 4. – С. 40–44.

  5. Крюкова І. О. Формування фінансової безпеки агропромислових підприємств / І. О. Крюкова // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 4 (58). – С. 41–45.

  6. Митяй О. В. Науково-методологічні критерії формування механізму досягнення економічної безпеки підприємствами [Електронний ресурс] / О. В. Митяй, О. А. Хлистун // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. № 2. – С. 630–633. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/2-2014/128.pdf.

  7. Хома І. Б. Механізми виявлення приховування валютної виручки у фінансово-господарській діяльності підприємств / І. Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми економіки та управління. – 2007. – № 582. – С. 98–107.

  8. Кужель В. В. Соціальна складова економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери / В. В. Кужель // Вісник КіБіТ. – 2014. – № 3 (25). – С. 37–47.

  9. Shabatura T. Financial mechanism of economic security company / T. Shabatura, I. Grishova, A. Galitsky, S. Stoyanova- Koval, V. Zamlynsky, M. Shcherbata, T. Butenko // The collection includes material reports 3rd International Scientific and Practical Conference “Science and Society” held SCIEURO in London 20–21 March 2013. – Р. 160–180.

  10. Shabatura T. The economic security of the enterprise: the nature and components / T. Shabatura, V. Butenko, T. Butenko, M. Shcherbata // The collection includes material reports International Scientific and Practical Conference [“Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”], (Stuttgart, Germany. March 28, 2013). – Germany: by ORT Publishing (Germany) in assocation with the Center For Social And Political Studies “Premier” (Russia), 2013. – Р. 78–80.

Завантажити