БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ

Автор:

Маслюк В.Л., Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено систему бухгалтерської звітності інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових інвестиційних фондів). Визначено особливості формування фінансової звітності фондів про результати їх діяльності, її склад. Проаналізовано річні фінансові звіти вітчизняних інвестиційних фондів щодо розкриття інформації про ризики їх діяльності та здійснено її критичне оцінювання. Встановлено роль внутрішніх управлінських звітів в управлінні ризиками досліджуваних фондів. Розроблено форму внутрішньої бухгалтерської звітності щодо ризиків діяльності інституту спільного інвестування (ІСІ), використання якої сприяє систематизації інформації про наявні господарські ризики фонду, їх рівень (величину), можливі втрати (за умови настання ризику), заходи управління. Це дозволяє, по-перше, спростити складання річного фінансового звіту, а по-друге, підвищити ефективність системи ризик-менеджменту, тим самим забезпечити прибутковість ІСІ та покращити ділову репутацію інвестиційного фонду.

Ключові слова:

ризики, інститут спільного інвестування, інвестиційний фонд, бухгалтерська звітність, управлінські звіти, ризик-менеджмент

Список використаних джерел:

 1. Вигівська І. М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / Вигівська Ірина Миколаївна. – Житомир, 2010. – 372 с.

 2. Вигівська І. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками / І. М. Вигівська, І. Л. Грабчук, О. О. Зеленіна // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – Вип. 1 (31). – С. 48–56.

 3. Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : монографія / Л. В. Гнилицька. – К. : КНЕУ, 2012. – 305 с.

 4. Гнилицька Л. В. Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності / Л. В. Гнилицька // Фінанси України. – 2014. – № 3. – С. 114–125.

 5. Гнилицька Л. В. Інформаційне забезпечення ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект / Л. В. Гнилицька // Економічні інновації : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 57. – С. 88–100.

 6. Голов С. Ф. Бухгалтерский учет и отчетность по международным стандартам / С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко. – Х. : Фактор, 2007. – 976 с.

 7. Гуцайлюк З. В. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку / З. В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 8–13.

 8. Методичні рекомендації щодо організації системи управління ризиками в компанії з управління активами від 18.12.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uaib.com.ua/files/articles/1913/11_4.doc.

 9. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/ ?code=z0621-05.

 11. Про інститути спільного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України від 05.07.2012 № 5080–VI. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.

 12. Шевелев А. Е. Риски в бухгалтерском учете : учебное пособие / А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева. – М. : КНОРУС, 2007. – 280 с.

 13. Шуляр Н. В. Відображення ризиків у фінансовій звітності підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Шуляр, Р. В. Шуляр. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/18118/1/236-Shulyar-412-413.pdf.

Завантажити