МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ НП(С)БОДС 121 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

Автор:

Черкашина Т.В., Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Слуцький Є.В., Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто особливості обліку господарських операцій з основними засобами за міжнародними стандартами та національними стандартами в бюджетних установах. Надана порівняльна характеристика поняття «основні засоби», його класифікації, визнання, оцінка та відображення в обліку та звітності, висвітлено законодавче та нормативно-правове регулювання обліку основних засобів у бюджетних установах.

Ключові слова:

основні засоби, незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, балансова вартість, первісна вартість, справедлива вартість, активний ринок

Список використаних джерел:

  1. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні :Закон України від12 липня 2001 р. № 2658-III.

  2. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 № 1706.

  3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 р. № 1202.

  4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р № 1440.

  5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 р. № 11.

  6. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34.

  7. Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні : затв. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911–р.

  8. Стратегія модернізації системи управління державними фінансами : затв. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. № 888-р.

  9. Попович В. І. Облік основних засобів: порівняльний аналіз МСБО та ПСБО [Електронний ресурс] / В. І. Попович. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2012_721/41.pdf.

  10. Реформування обліку, звітності та аудиту в державному секторі України: стан та перспективи : IV Міжнародна науково-практична конференція : збірник тез та виступів. – К. : ННЦІАЕ, 2014. – 246 с.

Завантажити