ОСОБЛИВОСТI РОБОЧОГО ЧАСУ В ГАЛУЗI ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Автор:

Iванова Тетяна Миколавна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Зосенко Наталiя Михайлiвна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Дослiджено специфiку використання робочого часу в галузi охорони здоров’я та особливостi чергування лiкарiв. У ходi дослiдження виявлено недолiки в органiзацiї робочого часу в медичних закладах. Запропоновано напрями вдосконалення використання робочого часу, якi можуть бути застосованi в галузi охорони здоров’я.

Ключові слова:

робочий час, ургентне чергування, чергування з правом сну, чергування без права сну, лікар для чергування, чергування вдома

Список використаних джерел:

  1. Лавріненко О. В. Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового Трудового кодексу України / О. В.Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С. 35–39.

  2. Про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку : Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2007 р. №199/13/116-07.

  3. Прилипко С. М. Трудове право України: підручник / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – 2-ге вид., переробл. i доповн. – Х. : ФIНН, 2009. – 728 с.

  4. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 №322 (зi змiнами та доповненнями).

  5. Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 р. №319 (зi змiнами та доповненнями).

  6. Болотіна Н. Б. Трудове право України : пiдручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. – К. : Знання, 2001. – 560 с.

  7. Клапатий Д. Про чергування медичних працівників / Д. Клапатий // Медичне право. – 2014. – № 1 (13). – С. 67.

  8. Костюченко О. Є. Специфіка робочого часу лікарів: встановлення режиму та облік / О. Є. Костюченко // Ваше здоров’я. – 2010. – № 1. – С. 180–187.

  9. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Опарiн, В. I. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломiєць. – 2-ге вид., переробЛ. і доповн. – К. : КНЕУ, 2002. – 336 с.

  10. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я : навч. посіб. / О. В. Баєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 640 с.

Завантажити