ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ

Автор:

Маркова Євгенія Юхимівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено основні підходи щодо формування системи оцінювання та моніторингу соціально-економічної ефективності діяльності підприємств рибної галузі, розглянуто базовий показник – рівень душового споживання рибної продукції, запропоновано заходи щодо підвищення коефіцієнта використання устаткування, детально розглянуто способи збільшення темпів освоєння біологічних запасів Світового океану і задоволення фізіологічної норми харчування населення в рибних продуктах на базі розвитку вітчизняного рибопромислового комплексу, досліджено проблеми із вартісними показниками, проаналізовано зведені дані в галузі по реалізованій харчовій рибній продукції за трестівським або главковським методами, щоб той самий продукт не рахували багато разів, формування найважливішого показника – випуску харчової рибної продукції в тоннах на рівні регіону, галузі. Розроблена система показників ефективності підприємств рибної промисловості і галузі в цілому, яка може служити методичним інструментом обґрунтування ефективності заходів державної підтримки, оскільки вона дозволяє ранжувати рибогосподарські структури за рівнем їх економічної стійкості.

Ключові слова:

рибне господарство, дефіцит, попит, технологічні коефіцієнти, методичний центр

Список використаних джерел:

1. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness/ I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5-6. – С. 24–27.

2. Hurwitz L. Optimality and informational efficiency in resource allocation processes / Hurwitz L. // Mathematical Methods in the Social Sciences / K. J. Arrow, S. Karlin, P. Suppes (eds.). Stanford: Stanford University Press, 1960.

3. Ladonko L. State management of innovative activity in Ukraine / Ladonko L., О. Mikhaylovska, N. Filippova, N. Tkalenko // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach, Research and Publishing Center «Colloquium»: San Francisco, California, USA, 2015. – Р. 56–62.

4. Гришова І. Ю. Реструктуризація переробних підприємств АПК в умовах глобалізації/ І. Ю. Гришова //Прикладна економіка – від теорії до практики : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 жовтня 2015 р. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – C. 45–48.

5. Державна цільова економічна програма розвитку рибного господарства України на 2012–2016 роки [Електронний ресурс] : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1245. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011-%D0%BF.

6. Довбыш О. Э. Зарубежный опыт развития морской аквакультуры и ее приоритетные задачи в Украине / О. Э. Довбыш // Рибне господарство України. – 2010. – № 2. – С. 2–9.

7. Киселев В. К. Об оздоровлении рыбохозяйственного комплекса / В. К. Киселев // Рыбное хозяйство. – 2005. – № 5. – С. 29–31.

8. Кластери рибодобування, рибопереробки, аквакультури. Українські кластери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ucluster.org/universitet/ klastery-ukraina/2012-study/perspektivni-napryamki-klasterizacii-vodnikh-resursiv/klasteri-ribodobuvannya-ribopererobki-akvakulturi/.

9. Корельский В. Ф. Регулирование конкурентных отношений при промысле водных биологических ресурсов / В. Ф. Корельский, А. Н. Макоедов // Вопросы рыболовства. – 2004. – Т. 5, № 3 (19). – С. 385–394.

10. Корчмит В. А. Экономика отрасли (рыбная промышленность): метод. указания / В. А. Корчмитю. – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2002. – 32 с.

11. Красноруцький О. О. Оцінка характеру реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції / О. О. Красноруцький // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2010. – № 3. – С. 62–73.

12. Красноруцький О. О. Теоретико-методологічні аспекти оцінки розвитку конкуренції та ефективності збуту сільськогосподарської продукції / О. О. Красноруцький // Вісник ТНЕУ. – 2013. – № 2 (53). – С. 90–99.

13. Ладонько Л. С. Підходи до структуризації стратегічного потенціалу промисловості / Л. С. Ладонько, О. М. Клименко // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–16 вересня 2015 р., м. Кошице, Словаччина). – К.: Центр навчальної літератури, 2015. – С. 83–84.

14. Скупський Р. М. Марикультура Чорного моря – концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру / Р. М. Скупський // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 86–101.

15. Язлюк Б. О. Методика оцінки рівня згладжування економіко-інституціональної й соці­аль­но-економічної асиметрії розвитку внутрірегіональних територій / Б. О. Язлюк // Зб. наук. праць Черкас. держ. технол. ун-т. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 37, ч. I. – С. 57–63.

Завантажити