ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Демченко Олександр Вікторович, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні сутнісні характеристики трансформацій виробничого потенціалу в сучасних умовах розвитку аграрної економіки. Визначено основні підсистеми в системі економіки, необхідні для найефективнішого та доцільного використання суспільно-економічних відносин у розвитку й науково-технологічнім відновленні продуктивних сил суспільства. Представлено основні принципи та методи сучасних трансформацій аграрного виробництва з урахуванням інноваційної складової.

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток, аграрний сектор, трансформація аграрного виробництва, ресурсний потенціал

Список використаних джерел:

  1. Шабатура Т. С. Методологічні засади оцінки економічного потенціалу підприємства / Т. С. Шабатура // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. − № 2 (74). – С. 54–59.

  2. Дерій Ж. В. Капіталізація людського потенціалу: функціональний аспект / Ж. В. Дерій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – № 3 (60) – С. 21–27.

  3. Гришова І. Ю. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10(172). – С. 169–172.

  4. Гришова И. Ю. Аналитическое обеспечение управления структурой оборотных активов молокоперерабатывающих предприятий / И. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С. 23–26.

  5. Митяй О. В. Основные аспекты стратегического развития предприятия агропромышленной сферы / О. В. Митяй // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : ІV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 74–79.

  6. Крюкова И. А. Современный уровень развития инновационных процессов в АПК Украины / И. А. Крюкова // Достижения молодых ученых в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании : IV Международная научно-практическая конференция (8–10 октября 2012 г.). – Брянск : БГТУ, 2012. – С. 167–169.

  7. Крюкова І. О. Організаційно-економічний механізм розвитку аграрних формувань / І. О. Крюкова // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці : колективна монографія / під ред. Ю. О. Нестерчук. – Умань : Візаві, 2013. – Ч. 1. – С. 212–226.

  8. Гнатьєва Т .М. Підходи до формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості / Т. М. Гнатьєва // Інноваційна економіка. – 2013. – №1(39). – С. 15–18.

  9. Глушко О. В. Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності./ О. В. Глушко, І. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата// Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – № 155(11-12). – С. 82–86.

  10. Гришова І. Ю. Стабільність конкурентоспроможного стану на внутрішніх та зовнішніх ринках агропромислового комплексу України / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3(177). – С. 66–73.

Завантажити