ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор:

Польовська Василина Василівна, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто окремі аспекти правового забезпечення розвитку гірських територій, зокрема законодавчо-нормативної складової зазначеного процесу. Окреслено необхідність формування законодавчого забезпечення досліджуваного розвитку з метою вирішення проблемних питань життєзабезпечення мешканців гірського краю. В умовах кризового господарювання актуальності набуває розроблення дієвих програм розвитку територій гірської місцевості. Наголошено на необхідності розроблення спеціального закону про гірські ліси, що уможливить їх збереження і примноження для прийдешніх поколінь. Обґрунтовано доцільність врахування особливостей і специфічних властивостей гірського краю зі збереженням його самобутності, що сприятиме підвищенню результативності життєзабезпечення гірських мешканців у контексті дотримання законодавчо-правового поля.

Ключові слова:

гірські території, законодавчо-нормативна складова, забезпечення розвитку, гірська місцевість, життєзабезпечення, спеціальний закон, гірські ліси, збереження, примноження

Список використаних джерел:

 1. Жук П. В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 75–85.

 2. Про доповнення переліку населених пунктів, яким надається статус гірських [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1430. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1430-2004-п.

 3. Про екологічну мережу України : Закон України від 05.11.2004 № 1864-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 502.

 4. Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 рр. : Закон України від 21 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст.405.

 5. Про засади державної регіональної політики [Електронний ресурс] : Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-viii.

 6. Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 896-р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-2011-р.

 7. Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 23 травня 2005 р. № 838/ 2005. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua.

 8. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 9. Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 647. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1056.539.0.

 10. Про природно-заповідний фонд України : Закон України вiд 16.06.1992. № 2456-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

 11. Про розвиток гірських територій в Україні [Електронний ресурс] : Рішення № 10 «Про розробку проекту Закону України “Про розвиток гірських територій в Україні”». – Режим доступу : http://euroregionkarpaty.com.ua/karpaty.

 12. Про статус гірських населених пунктів в Україні : Закон України від 15.02.1995 р. № 56/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 58.

 13. Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 648. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/648-95-п.

 14. Про утворення Ради з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 309. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 15. Фурдичко О. І. Системність забезпечення екологічної безпеки та збереження біорізноманіття Карпатського регіону / О. І. Фурдичко, М. В. Патабенко // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол. : відп. ред. В. С. Кравців. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2006. – 196 с.

 16. Potabenko M. Nature Conservation and Biodiversity: The Carpathians//Strengthening European Environmental Law in an Enlarged Union. – Germany: Shaker, 2004. – P. 257–264.

 17. Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону [Електронний ресурс] : Закон від 10.02.2000 № 1436-III. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

Завантажити