ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Виявлено значення та переваги фінансового планування як однієї з найважливіших функцій управління фінансами сучасних підприємств; розглянуто еволюцію зарубіжної теоретико-методологічної бази фінансового планування з урахуванням історичних та соціально-економічних умов її становлення та розвитку й охарактеризовано три основні історичні етапи: формування коротко- та середньострокового фінансового планування, довгострокового та стратегічного. Проаналізовано основні етапи розвитку вітчизняної системи планування в умовах командно-адміністративної та ринкової економіки і позначені головні принципові особливості кожного етапу. Досліджено особливості та основні характеристики базових концепцій планування: телеологічної та генетичної, наведено їх порівняльний аналіз та показана необхідність переходу від телеологічної концепції планування, в основі якої лежали директивні принципи, до індикативної або їх поєднанні; розглянуто новітні тенденції розвитку методології фінансового планування.

Ключові слова:

планування, фінансове планування, концепції планування

Список використаних джерел:

  1. Аакер Дэвид А. Стратегическое рыночное управление / Д. А. Аакер. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 544 с.

  2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

  3. Білоусова О. С. Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора [Електронний ресурс] / О. С. Білоусова // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. – № 3, т. 1. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_1_45_54_0.pdf.

  4. Горохов С .С. Финансы предприятий и объединений в условиях экономической реформы / С. С. Горохов. – К. : Знание УССР, 1976. – 46 с.

  5. Горский М. П. Финансовый план завода / М. П. Горский. – М. : б. и., 1961. – 18 с.

  6. Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения / Н. Д. Кондратьев; сост. В. М. Бондаренко, В. В. Иванов, С. Л. Комлев и др. – М. : Экономика, 1993. – 543 с.

  7. Кравченко О. О. Генезис теорій фінансового планування і прогнозування / О. О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011.– № 36. – С. 56–60.

  8. Нехайчук Ю. С. Концепції фінансового планування та його завдання за сучасних моделей управління діяльністю промислових підприємств [Електронний ресурс] / Ю. С. Нехайчук, Д. Борунов // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2014 – № 1. – Режим доступу : http://fbi.crimea.edu/arhiv/2014/nv_1-2014/nv_1-2014.pdf.

  9. Ситник Г. В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування / Г. В. Ситник // Актуальні проблеми економіки 2012.  № 7 (133).  С. 33–48.

  10. Страшко И. В. Историко-экономические аспекты трансформации системы планирования в аграрном секторе экономики [Электронный ресурс] / И. В. Страшко // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 4. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-ekonomicheskie-aspekty-transformatsii-sistemy-planirovaniya-v-agrarnom-sektore-ekonomiki.

Завантажити