ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Волот Олена Ігорівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Акименко Олена Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено й узагальнено роль аудиту в умовах автоматизованого оброблення інформації, розглянуто та систематизовано програмні продукти у галузі комп’ютеризації аудиторської діяльності, виявлено підходи до проведення автоматизованого аудиту, описано проблеми, від вирішення яких залежить інтенсивність поширення систем автоматизації аудиту в Україні, визначено умови забезпечення ефективності аудиту в середовищі електронного оброблення даних. Встановлено, що на основі запропонованої інформаційної моделі в інформаційну систему закладається порядок проведення аудиту, параметри перевірки й управлінські рішення щодо передбачуваних помилок або порушень. Визначено основні комплекси завдань аудиту та аналізу ефективності роботи підприємства з використанням комп’ютерної техніки.

Ключові слова:

комп’ютеризація аудиторської діяльності, інформаційна модель, автоматизований аудит, автоматизоване оброблення інформації

Список використаних джерел:

  1. Билуха Н. Т. Аудит : учебник / Н. Т. Билуха. – К. : Знання, КОО, 2000. – 769 с.

  2. Волот О. І. Методика проведення аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації / О. І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К. : НДЕІ, 2010. – Вип. 3. – С. 76–79.

  3. Завгородній В. П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту : монографія / В. П. Завгородній. – К. : АСК, 1998. –768 с.

  4. Івахненков С. В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи і програмне забезпечення / С. В. Івахненков // Аудитор України. – 2007. – № 3. – С.19–24.

  5. Івахненков С. В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології / С. ВІвахненков. – К. : Знання, 2005. – 286 с.

  6. 6 Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Житомир : Рута, 2002. – 540 с.

  7. Організація інформаційних систем в управлінні : навчальний посібник / В. І. Голіков, О. Ю. Єганов, М. В. Фатєєв, В. Д. Чайка. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 184 с.

  8. Рудницький В. С. Методологія і організація аудиту / В. С. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 196 с.

  9. Шквір В. Д. Вдосконалення методики проведення аудиту із застосуванням комп’ютерних технологій / В. Д. Шквір, І. В. Борщук // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ; Львів, 10–12 листопада 2011 року. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 513–514.

Завантажити