ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор:

Штупун Марина Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання порівнянності інформації, яка відображається підприємствами у звітності з корпоративної соціальної відповідальності (далі – звітність з КСВ) та іншими видами звітності, яка регламентована законодавством України та має обов’язковий характер подання до відповідних органів. На сьогодні в Україні немає єдиної форми, порядку складання та періодичності подання звітності з КСВ, тому було досліджено та запропоновано критерії порівнянності інформації щодо показників цього виду звітності з показниками податкової, фінансової та статистичної звітності України.

Ключові слова:

звітність з корпоративної соціальної відповідальності, критерії порівнянності інформації, інформаційне забезпечення

Список використаних джерел:

1. Швець Л. І. Витрати соціально відповідальної діяльності бізнесу / Л. І. Швець // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2011. – № 2 (56). – С. 163–168.

2. Єфіменко Т. І. Подання показників соціальної відповідальності підприємництва в фінансовій звітності [Електронний ресурс] / Т. ІЄфіменко, В. М. Орлова, Т. О. Пєтухова // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2969.

3. Кукоба В. П. Корпоративна соціальна відповідальність підприємства: аспекти сучасного обліку та аудиту витрат [Електронний ресурс] / В. П. Кукоба // Ефективна економіка. – 2012. – № 8. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1312.

4. Лень В. С. Место учета экологической деятельности в системе бухгалтерского учета / В. С. Лень, О. М. Коливешко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 3. – С. 317–321.

5. Лень В. С. Екологічна інформація у фінансовій звітності / В. С. Лень // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та фінансової безпеки» (05-06.11.2014). – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – С. 135–136.

6. Жиглей І. В. Еволюція бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних відносин [Електронний ресурс] / І. В. Жиглей. – Режим доступу : http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/wzbirnik/econom/1_13/7.pdf.

7. Писаревская Г. ВКорпоративная социальная ответственность и отчетность как продукт социального бухгалтерского учета [Електронний ресурс] / Г. В. Писаревская, И. В. Бешуля. – Режим доступу :http://be5.biz/ekonomika1/r2010/00754.htm.

Стандарт соціальної звітності компаній АА1000 AS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html.

9. Керівництво з соціальної відповідальності ISO 26000 Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546/.

10. Стандарт корпоративної соціальної відповідальності Social Accountability 8000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction =Page.ViewPage&PageID=937.

11. Керівництво зі звітності у сфері сталого розвитку G4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf.

12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73. – Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ ukr/info/instrbuh/npsbu1.

13. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15.

14. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1267-14.

15. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Держстату України від 05.08.2014 № 222. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN007851.html.

16. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Державної служби статистики від 27.02.2013 р. № 68. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1212-09.

17. Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Державної служби статистики України від 07.08.2014 № 227. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1157.2661.0.

18. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15.

19. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15.

20. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг [Електронний ресурс] : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1233-2010-%D0%BF.

21. Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці [Електронний ресурс] : Наказ Державної служби статистики України від 07.08.2013 № 239. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-form-derzhavnih-statistichnih-sposterezhe-doc152869.html.

22. Лень В. С. Господарський облік: дефініція та зміст [Електронний ресурс] / В. С. Лень // Вісник ЧДТУ. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 56 (1). – С. 284–289. – Режим доступу : http://ekona.org.ua.

Завантажити