СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ

Автор:

Корзун Анна Вадимівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Недєй Альона Олегівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Холодницька Алла Вячеславівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасні підходи до формування у персоналу мотивуючих чинників з метою поступового нарощування продуктивності праці. Розроблено модель мотивації персоналу та запропоновані напрями удосконалення мотивації трудової поведінки персоналу, що сприятиме виявленню резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві.

Ключові слова:

мотивація, економічна мотивація, ціннісна мотивація, соціальна мотивація, трудова поведінка, продуктивність праці, мотиваційний профіль, резерви продуктивності

Список використаних джерел:

1. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2011. – 390 с.

2. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

3. Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. – К. : Ліра-К, 2010. – 476 с.

4. Колот А. М. Мотивація та мотиваційний процес на промисловому підприємстві: сучасне розуміння, основні положення [Електронний ресурс] / А. М. Колот // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 64 (1106). – С. 32–39. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vcpitp_2014_64_9.pdf.

5. Семикіна М. В. Продуктивність праці : методологія вимірювання, передумови зростання [Електронний ресурс] / М. В. Семикіна // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/70.pdf.

6. Швець А. П. Мотивація трудової діяльності як елемент відтворювального процесу на підприємстві [Електронний ресурс] / А. П. Швець // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 1 (26). – С. 79–84. – Режим доступу : https://www.uniep.km.ua/pdf/_1_2015.pdf.

Завантажити