ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор:

Орлова Наталія Сергіївна, Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. М. Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового співтовариства вимагають запровадження сучасної практики взаємодії держави і бізнесу, а також бізнесу і суспільства, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх учасників суспільного життя, створити умови для подальшого стабільного розвитку суспільства. Головною метою роботи є розроблення науково-практичних рекомендацій щодо реалізації державних та регіональних механізмів розвитку корпорацій в Україні для забезпечення сталого розвитку країни в умовах глобалізації. Основні результати роботи: визначено особливості та перспективи державної політики щодо впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності (поширення знань та навчання у сфері КСВ, провадження механізму відкритості та прозорості бізнесу, стимулювання практик соціально відповідального інвестування, регіональний розвиток політики сталого розвитку), обґрунтовано пріоритетні напрямками розвитку КСВ в Україні (розвиток інноваційних процесів політики корпорацій, підвищення ефективності корпоративного управління; співпраця з зацікавленими сторонами; розвиток соціальних реформ; збереження і відновлення навколишнього середовища; підготовка фінансової та нефінансової звітності по міжнародним вимогам і стандартам).

Ключові слова:

сталий розвиток економіки, державна політика, глобалізація, корпоративна соціальна відповідальність

Список використаних джерел:

1. Frans Paul van der Putten. A Research Agenda for International Corporate Social Responsibility [Electronic recourse] / NRG working paper series. – November 2005 no. 05-09. – Accessed mode : http://www.nyenrode.nl/download/NRG/workingpapers/NRG05-09.pdf.

2. Garriga Elisabet. Untangling the Jungle of Corporate Social Responsibility Theories [Electronic recourse] / Elisabet Garriga, Domènec Melé / Journal of Business Ethics 53: 51-71, August 2004. – Accessed mode : http://www.iese.edu.

3. Glac K. The influence of shareholders on corporate social responsibility [Electronic recourse] / K. Glac. – Center for ethical business cultures: History of corporate responsibility project, 2010. – Working Paper No 2. – 38 p. – Accessed mode : http://www.cebcglobal.org/uploaded_files/Glac_paper_on_Social_Investment_FINAL.pdf.

4. Manescu C. Economic implications of corporate social responsibility and responsible investments [Electronic recourse] / C. Manescu. – University of Gothenburg: Department of economics School of business, economics and law University of Gothenburg, 2010. – 159 p. – Accessed mode : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.185.1306&rep=rep1&type=pdf.

5. Cheng B. Corporate Social Responsibility and Access to Finance / B. Cheng, I. Ioannou and G. Serafeim // Strategic Management Journal, 35 (1), 2011. – 23 p. – Accessed mode : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1847085.

6. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі, С. Яринич. – К. : Стандарт, 2010. – 302 с.

7. Поважний О. С. Формування корпоративної стратегії на основі соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / О. С. Поважний, Н. С. Орлова // Менеджер. – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzhm_2014_1_3.pdf.

8. Polyanska A. Social responsibility as an enterprise’s development factor [Electronic recourse/ A. Polyanska // Economic Annals-XXI. – 2015. – № 3-4 (1). – Pp. 51–54. – Accessed mode : http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_1_2015/Polyanska.pdf.

9. Офіційний сайт Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk.

10. Failed States Index [Electronic recourse] // Foreign Policy, 2013. – Accessed mode : http://foreignpolicy.com/.

11. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 №5/2015 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

12. Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні[Електронний ресурс] / Подолання бідності / Проекти // Програма розвитку ООН в Україні. – Режим доступу : http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/poverty_reduction/project_sample1121111/.

13. Україна в індикаторах сталого розвитку [Електронний ресурс] // Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/services/ukraine-sd.

14. Згуровський М. З. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / М. З. Згуровський. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 136 с.

15. Українська мережа Глобального впливу Організації Об'єднаних Націй [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Організації об’єднаних націй в Україні. – Режим доступу : http://www.globalcompact.org.ua/ua.

16. Global Corporate Sustainability Report 2015 [Electronic recourse] // The official site of United Nations Global Compact. – Accessed mode : http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf.

17. Key performance indicators [Electronic recourse] // The official site of Corporate knights capital. – Accessed mode : http://global100.org/key-performance-indicators/.

18. Industry group leaders 2015 [Electronic recourse] // The official site of RobecoSAM AG.– Accessed mode : http://www.sustainability-indices.com/review/industry-group-leaders-2015.jsp .

19. Оновлена стратегія ЄС 2011–2014 корпоративної соціальної відповідальності: швидше, вище, сильніше [Електронний ресурс] // Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». – Режим доступу : http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf.

20. Орлова Н. С. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні : монографія / [Н. С. Орлова, А. О. Харламова]. – К. : Кондор, 2014. – 269 с.

Завантажити