СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор:

Забаштанський Максим Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Булах Яна Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено концептуальні підходи до визначення поняття «організація праці», розглянуто основні елементи та завдання організації праці на підприємстві, визначено зовнішні та внутрішні фактори впливу на організацію праці на підприємстві, побудовано поетапний процес організації праці на підприємствах будівельної галузі. На підставі аналізу сучасного стану та виявлених тенденції розвитку будівельної галузі України сформовано пріоритетні напрями покращення організації праці працівників будівельних підприємств України.

Ключові слова:

організація праці, нормування праці, мотивація праці, елементи організації праці, будівельна галузь

Список використаних джерел:

1. Арон Е. И. Методы исследования и проектирования организации труда на предприятии / Е. И. Арон. – М. : Экономика, 2001. – 112 с.

2. Білоконенко В. І. Організація праці : конспект лекцій / В. І. Білоконенко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2004. – 136 с.

3. Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб. / В. Г. Васильков. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с.

4. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2002. – 518 с

5. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 300 с.

6. Золотарева Т. Н. Организация труда менеджера: Теория, методика, практика : монография / Т. Н. Золотарева, Г. И. Бритченко. – Донецк : ДГУЭТ, 2003. – 100 с.

7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

8. Пашуто В. С. Организация и нормирование труда на предприятии / В. С. Пашуто. – Минск : Новое знание, 2001. – 202 с.

9. Прасол В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Прасол. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 264 с.

10. Чигринов О. В. Организация производства : учебно-метод. пособие / О. В. Чигринов, В. И. Белоконенко. – Х. : ХИБМ, 2001. – 278 с.

Завантажити