ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВИХ СИСТЕМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЦІЛЬОВИХ ПРОДУКТОВИХ РИНКАХ

Автор:

Зайцев Юрій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена обґрунтуванню організаційно-економічних передумов формування та розвитку маркетингово-збутових систем на ринку агропродовольчої продукції. На основі зівставлення та критичного аналізу позицій дослідників визначено базові принципи побудови та функціонування маркетингово-збутових систем аграрних підприємств. Доповнено методичні аспекти класифікації закономірностей формування та функціонування систем розподілу продукції аграрних підприємств. Доведено, що основу підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності аграрних підприємств становить формування диференційованого прямого збуту товарів. Встановлено, що дотримання принципів результативності, диференційованості та адаптивності під час побудови маркетингово-збутових систем підприємства на ринку має ґрунтуватися на застосуванні сучасних маркетингових технологій суб’єктами вказаного ринку. Розглянуті принципи дозволятимуть підприємству створювати дієздатні гнучкі системи управління маркетингом та збутом, функціонування яких не допускатиме погіршення фінансово-економічного стану підприємства при змінах у зовнішньому середовищі.

Ключові слова:

маркетингово-збутові системи, ринковий розподіл, диференційованість каналів розподілу, результативність, системи розподілу, аграрні підприємства

Список використаних джерел:

 1. Амбросов В. Я. Зібрання наукових праць / В. Я. Амбросов. – Х. : ННЦ ІАЕ, 2010. – Т. 5. Економічні умови відтворення сучасних агроформувань. – 477 с.

 2. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия : учебник для вузов / Г. Ассель. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 803 с.

 3. Гнатьєва Т. М. Проблеми формування інноваційної системи України / Т. М. Гнатьєва, І. Ю. Гришова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12 (38). – С. 14–18.

 4. Гришова І. Ю. Державне регулювання цін на сільськогосподарську продукцію в Одеському регіоні / І. Ю. Гришова, О. В.Ніколюк // Наукові праці Полтавської держаної аграрної академії. – 2014. – Вип. 2 (9). – С. 20–26.

 5. Гришова І. Ю. Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй // Економічний простір. – 2015. – № 100. – С. 125–136.

 6. Гришова І. Ю. Інституційне забезпечення аграрного ринку як чинник продовольчої безпеки / Інна Юріївна Гришова, Валерий Михайлович Бондаренко, Віталій Юрійович Єлінєвський // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 19, № 3. – С. 4–9.

 7. Костоглодов Д. Д. Распределительная логистика / Д. Д. Костоглодов, Л. М. Харисова. – Ростов-на-Дону : Экспертное бюро, 1997. – 132 с.

 8. Красноруцький О. О. Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством / О. О. Красноруцький // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – 2014. – № 4. – С. 51–61.

 9. Красноруцький О. О. Генезис та типологія систем розподілу продукції аграрних підприємств на внутрішньому ринку / О. О. Красноруцький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 50. – С. 191–199.

 10. Красноруцький О. О. Конкурентні аспекти формування комунікаційних стратегій в структурі комплексу маркетингу підприємств-виробників агропродовольчої продукції / О. О. Красноруцький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – № 53. – С. 89–100.

 11. Наумов О. Б. Теоретичні основи формування організаційно-економічних механізмів розвитку агропромислових виробничих систем / О. Б. Наумов, Н. М. Антофій // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 167. – С. 86–89.

 12. Наумов О. Б. Проблеми та шляхи підвищення ефективності споживання ресурсів в Херсонській області / О. Б. Наумов, Є.О. Євтушенко // Економічний простір. – 2009. – № 22/2. – С. 108–115.

 13. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг : учебно-практическое пособие / Л. С. Шевченко. – Х. : Консум, 2000. – 672 с.

 14. Sоrensen, O.J. Marketing as a Social Construction: Alternative Views on the Interface between the Enterprise and the Environment. Copenhagen Business School: Workshop on Business Systems in the South. 1996.

Завантажити