МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІРУ РИБОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Маркова Євгенія Юхимівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено основні методичні аспекти оптимізації розміру рибодобувних підприємств, досліджено елементи структурної перебудови базових галузей вітчизняної промисловості, створення критеріїв оптимізації масштабів сучасних підприємств, що забезпечують їх адаптацію до ринкових умов. Детально розглянуто деформацію основних структурно-відтворювальних пропорцій у результаті поспішного переходу до ринку, що стало перешкодою на шляху оптимального розгортання виробничих систем, реалізації їх переваг. Визначено, що основою визначення оптимального розміру підприємства повинна бути багатокритеріальна система, що враховує вплив внутрішніх чинників виробництва (технологічна концепція), зовнішніх чинників (інституційний підхід) і стратегічних чинників зростання підприємства, тому що оптимальність – це не абстрактне поняття: не можна говорити про оптимальність взагалі, поза умовами і без точно визначених критеріїв оптимальності, та у дослідженнях організаційних структур відзначається, що саме невизначеність і динамічність середовища визначає інтеграцію підприємств на горизонтальній основі.

Ключові слова:

рибодобувні підприємства, реструктуризація, трансакційні витрати, оптимальний розмір, змінні витрати, постійні витрати

Список використаних джерел:

1. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5‑6. – С. 24–27.

2. Hurwitz L. Optimality and informational efficiency in resource allocation processes / Hurwitz L. // Mathematical Methods in the Social Sciences / K.J. Arrow, S. Karlin, P/ Suppes (eds.). Stanford: Stanford University Press, 1960.

3. Ladon’ko State management of innovative activity in Ukraine / О. Mikhaylovs’ka, N. Filippova, N. Tkalenko // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach, Research and Publishing Center «Colloquium»: San Francisco, Califonia, USA, 2015 – Р. 56–62.

4. Гришова І. Ю. Реструктуризація переробних підприємств АПК в умовах глобалізації / І. Ю. Гришова // Прикладна економіка – від теорії до практики : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 жовтня 2015 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – C. 45–48.

5. Державна цільова економічна програма розвитку рибного господарства України на 2012–2016 роки [Електронний ресурс] : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1245. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011-%D0%BF.

6. Довбыш О. Э. Зарубежный опыт развития морской аквакультуры и ее приоритетные задачи в Украине / О. Э. Довбыш // Рибне господарство України. – 2010. – № 2. – С. 2–9.

7. Киселев В.К. Об оздоровлении рыбохозяйственного комплекса / В. К. Киселев // Рыбное хозяйство. – 2005. – № 5. – С. 29–31.

8. Кластери рибодобування, рибопереробки, аквакультури. Українські кластери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ucluster.org/universitet/ klastery-ukraina/2012-study/perspektivni-napryamki-klasterizacii-vodnikh-resursiv/klasteri-ribodobuvannya-ribopererobki-akvakulturi/.

9. Корельский В. Ф. Регулирование конкурентных отношений при промысле водных биологических ресурсов / В. Ф. Корельский, А. Н. Макоедов // Вопросы рыболовства. – 2004. – Т. 5, № 3 (19). – С. 385–394.

10. Корчмит В.А. Экономика отрасли (рыбная промышленность): метод. указания / В. А. Корчмит. – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2002. – 32 с.

11. Красноруцький О. О. Оцінка характеру реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції / О. О. Красноруцький // Вісник ХНАУ. Сер. «Економіка АПК і природокористування». – 2010. – № 3. – С. 62–73.

12. Красноруцький О. О. Теоретико-методологічні аспекти оцінки розвитку конкуренції та ефективності збуту сільськогосподарської продукції / О. О. Красноруцький // Вісник ТНЕУ. – 2013. – № 2 (53). – С. 90–99.

13. Ладонько Л. С. Підходи до структуризації стратегічного потенціалу промисловості / Л. С. Ладонько, О. М. Клименко // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13–16 вересня 2015 р., м. Кошице, Словаччина). – К. : Центр навчальної літератури, 2015. – С. 83–84.

14. Скупський Р. М. Марикультура Чорного моря – концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру / Р. М. Скупський // Економічний форум. – 2015. – №1. – С. 86–101.

15. Язлюк Б. О. Методика оцінки рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрірегіональних територій/ Б. О. Язлюк // Зб. наук. праць Черкас. держ. технол. ун-тa. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 37, ч. II. – С. 57–63.

Завантажити