НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор:

Штирхун Христина Ігорівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні підходи до визначення поняття «ефективність» та його різновидів. Запропоновано систему показників для оцінювання ефективності функціонування ринку органічної продукції. Представлено науково-методичний підхід до визначення рівня ефективності функціонування ринку органічної продукції. Розраховано узагальнений інтегральний показник ефективності функціонування ринку органічної продукції України та країн-учасниць ЄС і визначено рівень ефективності й місце кожної країни у рейтингу. Проведено сегментування потенційних споживачів органічної продукції за допомогою методу «К-сегментування». Висвітлено найперспективніший сегмент споживання органічної продукції. Розроблено матрицю стратегічних перспектив розвитку ринку органічної продукції.

Ключові слова:

державне регулювання, ефективність, інтегральний показник, ринок органічної продукції, система

Список використаних джерел:

  1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

  2. Економічна теорія : політекономія / за ред. В. Д. Базилевича. – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2007. – 719 с.

  3. Куценко А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України : монографія / А. В. Куценко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 205 с.

  4. Морщенок Т. С. Огляд підходів до визначення економічної сутності поняття «ефективність» / Т. С. Морщенок, О. М. Біляк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – Вип. 8. – С. 82–89.

  5. Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К. : Кондор, 2007. – 358 с.

  6. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат / Г. Фандель ; пер. з нім. під керівництвом і за ред. М. Г. Грещака. – К. : Таксон, 2000. – 520 с.

  7. Чудовська В. А. Напрями підвищення еколого-економічної ефективності виробництва органічної сільськогосподарської продукції / В. А. Чудовська // Збалансоване природокористування. – 2013. – № 4. – С. 75–81.

  8. Шевчук Г. М. Еколого-економічне обґрунтування органічного сільськогосподарського виробництва (на прикладі Рівненської області) / Г. М. Шевчук // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, т. 1. – С. 241–252.

  9. Шкуратов О. І. Організаційно-економічний механізм екологічної безпеки в аграрному секторі економіки / О. І. Шкуратов, О. І. Ковалів // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 34–37.

Завантажити