ДИВЕРСИФІКАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Автор:

Лукомська Оксана Іванівна, Рівненський державний гуманітарний університет (вул. Пластова, 31, м. Рівне, 33000, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

Проаналізовано значення та можливості реалізації диверсифікації діяльності аграрних підприємств в Україні. Основну увагу звернуто на те, що інноваційний розвиток сільських територій та підвищення їх конкурентоспроможності на сучасній технологічній основі можливий за рахунок стратегічного диверсифікаційного планування діяльності агропідприємств в напрямку розвитку сільського зеленого туризму. Проведено аналіз стану підприємництва в сфері сільського зеленого туризму в Україні. Визначено динаміку та тенденції розвитку агроосель України протягом 2012–2014 років. Проаналізовано економічні показники діяльності агротуристичних підприємств. У результаті дослідження визначено проблеми, пов’язані з негативними змінами в сфері сільського туризму, та перспективи подальшого функціонування агроосель в Україні.

Ключові слова:

сільський зелений туризм, диверсифікація, агробізнес, інновація, аграрні підприємства, агрооселя

Список використаних джерел:

1. Гришова І. Ю. Концептуальні засади розвитку сільського зеленого туризму / І. Ю. Гришова // Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15–17 жовтня 2015 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. – С. 18–20.

2. Дем’яненко М. Я. Сталий розвиток аграрної економіки в контексті розвитку сільського зеленого туризму / М. Я. Дем’яненко, І. Ю. Гришова // Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори: [колективна монографія] / під ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України С. М. Шкарлета. – К. : Кондор, 2015. – С. 48–54.

3. Колективні засоби розміщення в Україні в 2012, 2013 та 2014 роках [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

4. Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі Карпатського регіону. Наукова доповідь / В. В. Борщевський, І. М. Куліш, Я. В. Шевчук та ін. – Львів: ІРД НАН України, 2012. – 56 с.

5. Крюкова І. О. Стратегічні імперативи розвитку зеленого туризму в Південному регіоні України / І. О. Крюкова // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 69–75.

6. Панюк Т. П. Значення соціальної відповідальності бізнесу в управлінні персоналом переробних підприємств. / Т. П. Панюк // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 3 (3). – С. 120–125.

7. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.

8. Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України : [монографія] / [за ред. д.е.н. В. В. Борщевського, д.е.н. Т. Г. Васильціва]. – Львів : Аверс, 2014. – 176 с.

9. Ткачук В. І. Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / В. І. Ткачук. – Львів, 2012. – 39 с.

10. Study on Employment in Rural Areas [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/ruralemployment/sera_report.

Завантажити