РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ – МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ, РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ

Автор:

Пепа Тарас Вадимович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Завізєна Наталія Станіславівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню особливостей і характеру становлення та діяльності місцевих органів влади в системі регіонального управління. Розкрито сутнісні ознаки та змістовні характеристики органів управління на місцях, виявлено їх значення в розвитку регіональних систем та суб’єктів господарювання. Охарактеризовано принципи і методи формування та функціонування органів місцевої влади в контексті господарської діяльності, особливості і характер функцій та їх специфіка в період децентралізації. Обґрунтовано процес формування системної організації регуляторно-контрольної діяльності місцевих органів влади з розкриттям її сутності та змісту, специфіка регуляторних та контрольних дій за формами і сферами діяльності. Доведено доцільність створення регіональної Служби контролю в системі місцевого самоврядування, окреслено її напрями діяльності, об’єкти, функції, види та цілі. Визначено та проаналізовано функціонально-просторовий формат діяльності місцевих органів влади з імплементацією структурних змін соціально-економічного розвитку, надані стратегічні напрями їх діяльності.

Ключові слова:

регіональне управління, місцеві органи влади, функції, принципи, система контрольної та регуляторної діяльності, стратегічні напрями

Список використаних джерел:

1. Брюховецька Н. Ю. Розвиток підприємницького середовища для формування власної фінансової бази адміністративно-територіальних одиниць / Н. Ю. Брюховецька, О. А. Ігнатова. // Вісник ДонУЕП. – 2010. – № 1. – С. 3–7.

2. Завізєна Н. С. Науково-практичні основи формування діяльності місцевих органів влади на регіональному рівні / Н. С. Завізєна, Н. І. Астахова. – О. : Апрель, 2014. – 354 с.

3. Лазор О. Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор ; [наук. ред. М. Д. Лесечко]. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 124 с.

4. Ляшенко Ю. І. Формування бюджетних коштів України в умовах ринкової трансформації економіки / Ю. І. Ляшенко. – Ірпінь : Вид-во акад. ДПАУ, 2003. – 199 с.

5. Пепа Т. В. Сучасна парадигма регіонального розвитку продуктивних сил економічного простору України : монографія / Т. В. Пепа. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 526 с.

6. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 91.

7. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лютого 2015 року № 156-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015 – № 13. – Ст. 90.

8. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

9. Про місцеві вибори : Закон України від 14 липня 2015 року № 595-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37-38. – Ст. 366.

10. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

11. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. О. Сунцова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 560 с.

Завантажити