СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Автор:

Вовчак Ольга Дмитрівна, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано різні наукові підходи до визначення сутності банківської конкуренції як ключової рушійної сили розвитку вітчизняної банківської системи України. Визначено фактори, що здійснюють вплив на розвиток банківської конкуренції. На підставі аналізу наукових джерел визначено особливості банківської конкуренції в Україні в умовах сьогодення.

Ключові слова:

Національний банк України, конкуренція, банківська конкуренція, комерційний банк, небанківська фінансово-кредитна установа

Список використаних джерел:

  1. Дубовик О. В. Маркетинг у банку : навчальний посібник / О. В. Дубовик, С. М. Бойко, М. А. Вознюк. – 2-ге вид. – К. : Алеута, 2007 – 275 с.

  2. Єпіфанов А. О. Науково-методичні підходи до оцінки рівня конкуренції в банківській системі [Електронний ресурс] / А. О. Єпіфанов. – Режим доступу : http://cibs.ck.ua/.

  3. Коробов Ю. И. Теория банковской конкуренции / Ю. И. Коробов. – Саратов, 1996. – 147 с.

  4. Мизгулин Д. А. Еще раз к вопросу о конкуренции на рынке банковских услуг / Д. А. Мизгулин // Банковское дело. – 2003. – № 6. – С. 12.

  5. Нікітін А. В. Маркетинг у банку : навч. посіб. / А. В. Нікітін, Г. П. Бортнікова, А. В. Федорченко ; за ред. А. В. Нікітіна. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 432 с.

  6. Олещук М. Г. Роль НБУ в забезпеченні конкурентоспроможності банківської системи України [Електронний ресурс] / М. Г. Олещук. – Режим доступу : http://www.uabs.edu.ua.

  7. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

  8. Пржанова А. Е. Взаимодействие собственности и конкуренции в современной России : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / А. Е. Пржанова. – Волгоград, 2004. – 23 с.

Завантажити