МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Автор:

Газуда Михайло Васильович, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Індус Катерина Петрівна, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Ужгород, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто концептуальні підходи та механізми державного регулювання фінансового потенціалу країни. Окреслено завдання у напрямі фінансового забезпечення, які потрібно вирішити на національному рівні для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання. Серед них пріоритетним є зацікавлення вітчизняних та закордонних інвесторів, на основі розкриття привабливих економічних особливостей розвитку регіональних економічних систем, формування ефективної взаємодії з потенційними учасниками інвестиційного процесу з метою їх залучення до співробітництва. Відзначено необхідність формування результативної політики, спрямованої на підтримку інвестиційної діяльності з метою розвитку територіальних економічних систем, що сприятиме мобілізації бюджетних та позабюджетних фінансових ресурсів, залученню альтернативних джерел фінансування, міжнародної технічної допомоги зі здобуттям знань та навичок у різних сферах і видах економічної діяльності, дасть можливість забезпечити реалізацію інвестиційних програм і досягнення поставленої мети.

Ключові слова:

державне регулювання, фінансовий потенціал, іноземні інвестиції, реалізація інвестиційних проектів, фінансові ресурси

Список використаних джерел:

  1. Боронос В. Г. Дослідження сутності фінансового потенціалу території / В. Г. Боронос // Экономика и управление. – 2012. – № 4. – С. 82–87.

  2. Бутко М. П. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 39–47.

  3. Ван Хорн Дж. К. Основы управлений финансами / Дж. К. Ван Хорн ; [пер. с англ. ; гл. ред. серии Я. В. Соколов]. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

  4. Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації : монографія / І. М. Вахович. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 496 с.

  5. Возняк Г. В. Фінансовий потенціал регіону та проблеми його оцінки / Г. В. Возняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/­15_APSN_2010/Economics/66671.doc.htm.

  6. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

  7. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 1998. –144 с. – (Сер. «Економічні стратегії»; Вип. 6).

  8. Коваленко М. А. Прогнозування розвитку фінансових ресурсів регіону / М. А. Коваленко, Л. А. Чурсіна, Г. М. Швороб // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип. 187, т. II. – С. 300–308.

  9. Лук’яненко О. В. Системне моделювання показників бюджетної системи України / О. В. Лук’яненко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004. – 522 с.

  10. Фінансовий потенціал регіону: механізми формування та використання : монографія / за наук. ред. М. А. Козоріз. – Львів, 2012. – 307 с. – (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»).

Завантажити