ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Автор:

Щурик Михайло Васильович, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано ретроспективу і сучасний стан фінансового забезпечення земельних ресурсів вітчизняного аграрного сектору. Зазначено, що ринкові засади господарювання радикально змінили механізм фінансування землевласників і землекористувачів. Проаналізовано участь держави у фінансовому забезпеченні процесів використання, збереження, покращення та охорони сільськогосподарських угідь. Критично оцінено відсторонення держави і місцевих органів самоврядування від участі у процесах управління земельними ресурсами АПК. Запропоновано нові засади фінансування земельного фонду аграрного сектору, яким має передувати розроблення адекватної програми розвитку вітчизняного земельного господарства. Наведено якісно новий перелік напрямків фінансового забезпечення відтворення земельних ресурсів, в основу яких покладено показники збереження та поліпшення екології, розв’язання соціальних завдань, розвиток сільських критерій. Звертається увага на чинну асиметричність, яка стосується формування в сільському господарстві рослинницької та тваринницької сфер, порушення між ними збалансованості. Акцентовано увагу, що аграрна сфера, зокрема відтворення земельних ресурсів, буде успішним тоді, коли в Україні буде досягнута збалансованість у розвитку рослинництва й тваринництва. Обґрунтовано потребу інтенсифікації розвитку сільських територій як фундаменту, що забезпечуватиме вирішення демографічних проблем. Критично оцінено чинні засади дрібного приватного землеволодіння, яке призвело до негараздів, пов’язаних із погіршенням складу ґрунтів, зростанням забрудненості й засміченості земель, домінування особистих інтересів власників і користувачів земельних ділянок над суспільним. Зазначено, що в Україні донині відсутньою залишається інформація щодо якісного складу земель, на надмірне дрібноземелля, що унеможливлює проведення робіт щодо їх оцінювання. Запропоновано впорядкувати аграрний земельний фонд відповідно до вимог сучасності. При цьому важлива роль відведена державі, яка гарантує рівне право всіх громадян на користування земельними ресурсами. Офіційні статистичні дані твердо переконують і вказують на недоліки в їх організації. Досліджено державну підтримку фермерських господарств, яка ґрунтується на застарілих засадах і спрямовується на нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Завершується дослідження висновками і пропозиціями, в яких запропоновано змінити механізм і критерії державного фінансування земельних угідь сільськогосподарських підприємств і ділянок господарств населення. При цьому пропонується запровадити парадигмальні підходи фінансування, що успішно використовуються у багатьох країнах ЄС. Серед заходів головне місце відведено проведенню заходів деприватизації й реприватизації земель, які знаходяться у приватній власності громадян.

Ключові слова:

фінансування, пріоритетність, земля, інвестування, приватизація, держбюджет, екологія

Список використаних джерел:

1. Аграрный сектор: пора принципиально изменить ориентиры развития / [Б. Пасхавер, В. Юрчишин, Е. Бородина и др.] // Зеркало недели. – 2010. – № 26. – 10 июня.

2. Добряк Д. С. Ефективність екологобезпечного землекористування в Україні в ринкових умовах / Д. Добряк, В. Будзяк, О. Будзяк // Економіка України. – 2013. – № 7. – С. 83–94.

3. Іртищева І. Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / І. Іртищева, Т. Стойко, М. Стегней // Економіка природокористування і охорони довкілля. – К., 2014. – С. 109–111.

4. Іщенко Г. Грошей більше, але на що спрямовують? [Електронний ресурс] / Г. Іщенко. – Режим доступу : http: // ukurier.gov.ua/uk/articles/groshej­­­_bilshe­_ale_na_sho_spryamuyut/].

5. Попова О. Л. Розвиток багатофункціонального сільського господарства: досвід Німеччини / О. Л. Попова // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 12. – С. 148–157.

6. Развитие сельских территорий в Германии. Информационный материал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.аgrardialog.ru/files/…razitic_selzkih­_territoriy­_v_germani.pdf.

7. Сільське господарство України 2014 рік : статистичний збірник / відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 379 с.

8. Статистичний щорічник України за 2014 рік / відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 586 с.

9. Тулуш Л. Стратегічні напрямки бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Л. Тулуш, О. Радченко // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 81–91.

10. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 57.

11. Чаплигіна О. В. Фактори впливу на ціну земель сільськогосподарського призначення / О. Чаплигіна, А. Шиян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 1. – С. 36–40.

12. Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. Чухно // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 25–33.

Завантажити