РОЛЬ САНАЦІЙНИХ БАНКІВ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ДОВІРИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Коваленко Катерина Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Поглиблено теоретичні засади функціонування санаційних банків, визначено їх сутність та основні функції, до числа яких віднесено такі: формування якісного портфеля активів; проведення активних операцій; реалізація розрахунково-касового обслуговування клієнтів; стабілізація діяльності збанкрутілого банку; обслуговування вкладників; зміцнення довіри на ринку фінансових послуг. З’ясовано, що створення санаційних банків ефективно впливає на розвиток ринку фінансових послуг, особливо у процесі застосування окресленого механізму для формування довіри у межах такого ринку до діяльності фінансових посередників. Впровадження таких механізмів дозволяє забезпечити лояльність клієнтів до функціонування фінансових установ, підтримувати їх віру в можливість державних інституцій проводити ефективну політику у сфері регулювання їх діяльності.

Ключові слова:

банківська система, довіра, ринок фінансових послуг, санаційний банк, фінансова послуга

Список використаних джерел:

1. Копилюк О. І. Організаційно-економічні засади створення й функціонування санаційного банку в Україні / О. І. Копилюк, М. П. Заяць // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 147–154.

2. Костюченко О. Є. Санаційний банк в Україні: проблеми правового регулювання / О. Є. Костюченко, Я. А. Малихіна // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 410–415.

3. Міщенко В. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів / В. Міщенко, С. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2014. – № 10 (163). – С. 40–46.

4. Партин Г. О. Відновлення фінансової стійкості української банківської системи на основі створення «тимчасового» та «проблемного» банків / Г. О. Партин, О. М. Крачковська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 193–200.

5. Санаційний банк – «брідж-банк» як механізм роботи з нежиттєздатними банками : монографія / В. І. Міщенко, В. В. Крилова, М. В. Ніконова, В. П. Малюков, С. Г. Куліков. – К. : УБС НБУ, 2011. – 119 с.

6. General guidance for the resolution of bank failures [Електронний ресурс] / Prepared by the Research and Guidance Committee International Association of Deposit Insurers // Bazel, Switzerland. – 2005. – Режим доступу : http://www.iadi.org/docs/Guidance_Bank_Resol.pdf.

7. Supervisory Guidance on Dealing with Weak Banks [Електронний ресурс] / Report of the Task Force on Dealing with Weak Banks // Basel Committee on Banking Supervision. – 2002. – March. – Режим доступу : http://www.financial stabilityboard.org /publications/ r_0203a.pdf.

Завантажити