КОМПЛАЄНС-МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Автор:

Жарій Ядвіга Вікентіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Куфаєва Вероніка Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено проблемні аспекти в діяльності платоспроможних банків України та розкрито сутність терміна «комплаєнс». Розглянуто категорію комплаєнс з погляду фінансової безпеки банку та визначено характерні риси прояву комплаєнс-ризиків. Обґрунтовано необхідність реалізації банками системного підходу до управління комплаєнс-ризиками з використанням комплаєнс-контролю для забезпечення адекватного рівня фінансової безпеки.

Ключові слова:

банк, фінансова безпека банку, комплаєнс, комплаєнс-ризики, реєстр функціональних ризиків, комплаєнс-контроль, комплаєнс-модель

Список використаних джерел:

1. Банківська безпека : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Ю. О. Самура, В. А. Сидоренко, В. А. Вареник. – К. : Знання, 2013. – 237с.

2. Гаврікова А. В. Застосування системи комплаєнс-контролю в процесі здійснення інноваційної кредитної політики банку / А. В. Гаврікова // Економіка і організація управління. – 2012. – № 1 (11). – С. 21–30.

3. Деревська О. Б. Запровадження систе­ми внутрішнього контролю в банках України / О. Б. Деревська // Проблеми і перспективи роз­витку банківської системи України : збірник тез доповідей ХIІІ Всеукраїнської науково-практич­ної конференції (28–29 жовтня 2010 р.) : у 2 т. – Суми, 2010. – Т.1. – С. 59–61.

4. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків : навч.-метод. посіб. / М. І. Зубок. – К. : КНТЕУ, 2005. – 201с.

5. Жарій Я. В. Інструментарій комплексного контролінгу в системі банківського ризик-менеджменту / Я. В. Жарій // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 302–309.

6. Калініченко Л. Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках [Електронний ресурс] / Л. Л. Калініченко. – Режим до­ступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/250.pdf.

7. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

8. Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ № 867 від 29.12.2014 р.  Режим до­ступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0867500-14.

9. Правдива Л. Удосконалення корпоратив­ного управління в банках та управління комплаєнс-ризиком / Л. Правдива // Вісник НБУ. – 2011. – №7. – С. 10–13.

10. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін.] ; за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.

11. Хуторна М. Е. Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку [Електронний ресурс] / М. Е. Хуторна, В. В. Гелеверя. – Режим доступу : http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1502/15hmeoes.pdf.

12. Цюцяк А. Л. Впровадження системи комп­лаєнс-контролю у вітчизняну систему незалеж­ного фінансового контролю та аудиту / А. Л. Цюцяк, І. Л. Цюцяк // Науково-інформаційний вісник «Економіка». – 2011. – № 3. – С. 200–206.

13. Basel Committee on Banking Supervision: Compliance and the compliance function in banks [Електронний ресурс].  Режим до­ступу : www.bis.org/publ/bcbs113.pdf.

Завантажити