ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Виявлено важливість забезпечення фінансової стійкості підприємства як однієї з найважливіших функцій фінансового менеджменту сучасних суб’єктів господарювання; розглянуто наукові підходи щодо визначення сутності поняття механізму управління фінансовою стійкістю підприємств; обґрунтовано головну мету та основні завдання процесу управління фінансовою стійкістю; досліджено умови ефективного формування та функціонування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства, його суб’єкти та об’єкти; проаналізовано систему принципів реалізації зазначеного механізму; розглянуто структуру та основні складові елементу механізму, до яких належать функції, форми та методи фінансового управління, сукупність фінансових інструментів та важелів, а також система забезпечення; розкрито послідовність етапів впровадження механізму управління фінансовою стійкістю для досягнення або збереження бажаного рівня фінансової стійкості та рівноваги підприємств; запропоновано основні напрямки удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю підприємства.

Ключові слова:

фінансова стійкість, управління фінансовою стійкістю, механізм управління фінансовою стійкістю підприємства, фінансові ресурси, принципи управління

Список використаних джерел:

1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навчально-методичний посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

2. Верзун А. О. Теоретичні підходи до формування та забезпечення фінансової стійкості під­приємств [Електронний ресурс] / А. О. Верзун // Агросвіт. – 2013. – № 15. – Режим доступу : http://www.agrosvit.info/pdf/15_2013/12.pdf.

3. Донченко Т. В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3037/1.pdf.

4. Кальченко О. М. Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної сфери / О. М. Кальченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 11. – С. 58–67.

5. Скляр Г. П. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його удосконалення в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Г. П. Скляр, О. О. Педик // Українська кооперація. – 2010. – № 3. – Режим доступу : http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/Cskljar.htm.

Завантажити