ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Ющенко Надія Леонідівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Пошук резервів збільшення рентабельності та платоспроможності підприємств, що є метою діагностики фінансового стану, сприяє забезпеченню їх життєдіяльності та конкурентоспроможності в сучасних умовах вираженого дестабілізуючого характеру впливу на економічний стан суб’єктів господарювання постійних змін у зовнішньому середовищі їх функціонування. Систематизовано та проаналізовано підходи до моделювання фінансового стану підприємств та виокремлені адекватні сучасним умовам практичні напрями аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств, здатні задовольнити аналітичні потреби менеджерських структур під час ухвалення управлінських рішень

Ключові слова:

фінансовий стан, стійкість, підприємство, аналіз, оцінювання, методологічний підхід, діагнос- тування банкрутства

Список використаних джерел:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Базілінська О. Я. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2007. – 654 с.

4. Шкарлет С. М. Аналіз фінансового стану промислових підприємств / С. М. Шкарлет, Г. В. Кравчук. – К. : ТОВ «Дорадо-Друк», 2009. – 292 с.

5. Турило АМ. Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки категорії економічний стан підприємства” / АМТурилоАВАгапова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2 (104). –С. 156–159.

6. Ващенко ЛО. Оцінка методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств ЛОВащенко // Інноваційна економікаВсеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2009. – № 1. – С. 97–100.

7. Кабаченко ДВ. Використання системного підходу при формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства ДВКабаченко // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 58–62.

8. Райковська ІТ. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану в діяльності промислових підприємств ІТРайковська // Вісник ЖДТУЕкономічні науки. – 2009. – № 3 (49). – С. 154–158.

9. Павленко ОІ. Вдосконалення механізму оцінки фінансового стану підприємства О. І. Павленко // Бізнес-навігатор. – 2010. – № 2 (19). – С. 72–78.

10. Кузьмін ОЄ. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства ОЄКузьмінОГМельник // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 105–114.

11. Сілічєва Н. Є. Сутність Due Diligence і можливі перспективи розвитку в Україні / Н. Є. Сілічєва // Економічний простір. – 2011. – № 45. – С. 288–291.

12. Булгакова Л. Н. Операционный леверидж. Золотое правило экономики. Теория и практика [Електронний ресурс] / Л. Н. Булгакова // Финансовый менеджмент. – 2001. – № 4. – Режим доступу : http://www. finman.ru/articles.

13. Sercovich F. Policy benchmarking in the developing countries and the economies in transition : principles and practice : [report] / F. Sercovich. – UNIDO, January, 2003. – Р. 372–391.

14. Недосекин А. О. Методологические основи моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных опи­саний : дис... д-ра экон. наук : спец. 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» / А. О. Недосекин. – СПб., 2003. – 280 с.

15. Коренева А. Б. Критичний аналіз класичного підходу до оцінки фінансового стану підприємства / А. Б. Коренева // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 104–107.

16. Лубенець С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С. В. Лубенець. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 261 с.

17. Подольська В. О. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства / В. О. Подольська, О. О. Оржинська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 4 (35). – С. 136–142.

18. Матвійчук А. В. Штучний інтелект в економіці : нейронні мережі, нечітка логіка : монографія / А. В. Матвійчук. – К. : КНЕУ, 2011. – 439 с.

19. Аltтап Е. І. Ріnаnсіаl Rаtіоs, Dіsсrіmіnаnt Аnаlуsis аnd the Рrеdiction of Соrроrаtе Ваnkrupcу // Тhе Jоurnal of Finance. – 1968. – № 4. – Р. 589–609.

20. Аltтап Е. І. Further Еmpirical Investigation of the Ваnkrupcу Соst Question // Тhе Jоurnal of Finance. – 1984. – № 4. – Р. 1067–1089.

21. Таffler R., Тіshaw Н. Gоіng, gоіng, gone – four fасtors which рrеdict // Ассоuntancy. – 1977. – Маrсh. – Р. 50–54.

22. Вееrтапп К. Ргоgnоsemoglichkeiten von Каріtаlverlusten Mit Hilfe von Jahresabschlussen // Schriftenreihe des Іnstituts Pelz Revisionnswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. – 1976. – Düsseldorf. – Ваnd 11. – S. 118–121.

23. Давидова Г. В. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г. В. Давидова, А. Ю. Беликов // Управление риском. – 1999. – № 3. – С. 13–20.

24. Терещенко О. О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансо­вого стану підприємства / О. О. Терещенко // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 38–45.

25. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підпри­ємстві / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 268 с.

26. Матвійчук А. В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу / А. В. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2010. – № 9. – С. 24–46.

27. Маtvіусhuk А. Ваnkruptcy prediction in transformational economy : discriminant and fuzzy logic approaches // Fuzzy economic review– 2010. – Мау. – Vol. XV. – № 1. – Р. 21–38.

28. Матвійчук А. В. Діагностика банкрутства підприємств / А. В. Матвійчук // Еконо­міка України. – 2007. – № 4. – С. 20–28.

29. Сопап J., Ноlder М. Vаriaables explicatives de performances et controle de gestion dans les PMI : Тhese de dосtоrаt d’Etat / Universite Dauphine, Paris. – 1979. – Sерtеmbre [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://diane.bvdep.com/Diane/help/HelpDiane/diadoc10.htm.

30. Springate G. L. V. Рrеdicting the Possibilitу оf Failure in a Canadian Firm : Unpublished М. В. А. Rеsеаrch Рrоject / Simon Fraser University. – 1978. – Jаnuary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sands-trustee.com/insolart.htm.

31. Сhesser D. L. Рrеdicting Loan Noncompliance // Тhе Jоurnal of Соmmercial Ваnk Lending. – 1974. – № 56 (12). – Р. 28–38.

32. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : підручник / Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

33. Эйтингон В. Прогнозирование банкротства : основные методики и проблемы [Электронный ресурс] / В. Эйтингон, С. Анохин. – Режим доступа : http://www.iteam.ru/articles.php?tid=2&pid=1&sid=&id=141.

34. Матвійчук А. В. Оцінка ризику банкрутства підприємств із застосуванням карт самоорганізації / А. В. Матвійчук, Д. Б. Кайданович // Вісник Східноук­раїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2010. – № 8 (150). – С. 171–177.

35. Статистика індикаторів фінансової стійкості // Сторінка Офіційного інтернет-представництва Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58001.

Завантажити