ФІНАНСОВИЙ РИНОК: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ

Автор:

Бондаренко Дмитро Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз різних підходів до визначення економічної сутності поняття «фінансовий ринок». На основі аналізу підходів різних науковців до ідентифікації фінансового ринку сформульовано авторське бачення дефініції.

Ключові слова:

ринок, фінансовий ринок, фінансові послуги, фінансові ресурси

Список використаних джерел:

1. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2000. – 416 с.

2. Суторміна В. М. Фінансовий ринок : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. – К. : КНЕУ, 2001. – 100 с.

3. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – К. : Знання, 2006. – 535 с.

4. Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.

5. Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

6. Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 3-є вид., виправлене. – К. : Каравела, 2004. – 344 с.

7. Financial Market // Investopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investopedia.com/terms/f/financial-market.asp.

8. Watson M. Financial Market / M. Watson // Encyclopædia Britannica [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britannica.com/topic/financial-market.

9. Finanzmärkte // Oesterreichische Nationalbank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oenb.at/Finanzmarktstabilitaet/Finanzmaerkte.html.

10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 592 с.

11. Квасницька Р. С. Фінансовий ринок : сутність та об’єкти купівлі-продажу / Р. С. Квасницька // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №3. – С. 141-144.

12. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с.

13. Власов Д. В. Генезис формування поняття «ринок» / Д. В. Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 121–124.

14. Майн В. В. Етимологічні основи сутності ринку / В. В. Майн // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2013. – № 1. – С. 73–77.

15. Финансы : учебник для вузов / под ред. проф. Л. А. Дробозиной. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 527 с.

16. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.

17. Близнюк О. П. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства / О. П. Близнюк, А. П. Горпинченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 2. – С. 24–30.

18. Петик М. І. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів у забезпеченні господарської діяльності суб’єкта господарювання / М. І. Петик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. ІV, т. 1. – С. 198–203.

19. Воробйов Ю. М. Теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів в соціально-економічній системі держави / Ю. М. Воробйов // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2009. – № 4. – С. 16–24.

20. Рибалко Н. О. Фінансові ресурси підприємств: грошові кошти чи щось більше? / Н. О. Рибалко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 28–31.

Завантажити