ЗВІТНІ СЕГМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ

Автор:

Сидоренко Олександр Олексійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено поняття звітних сегментів, господарських сегментів, географічних сегментів, пріоритетних та допоміжних сегментів для підприємств України. Розглянуто порядок їх виділення та визнання для цілей обліку і складання фінансової звітності. Розроблено дерево прийняття рішення щодо визнання господарського сегмента або географічного сегмента звітним сегментом, використання якого сприятиме полегшенню процесу такого визнання.

Ключові слова:

фінансова звітність, господарські сегменти, географічні сегменти, звітні сегменти

Список використаних джерел:

1. Алексєєва А. Розкриття інформації за сегментами діяльності підприємства у міжнародних і національних стандартах / А. Алексєєва, Т. Ігнатенко // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 5. – С. 109–116.

2. Ігнатенко Т. В. Управлінський облік фінансових результатів підприємства за сегментами діяльності / Т.В. Ігнатенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету.  2011. № 28 (1). – С. 196–200.

3. Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ) 8 «Операційні сегменти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://195.78.68.18/minfin/file/link/394644/file/IFRS%2008%20%20(ed_2013)ua.pdf.

4. Озеран А. В. Історичні аспекти розвитку звітності за сегментами: міжнародний досвід та вітчизняна практика / А. В. Озеран, М. О. Вовк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – 2012. – № 721. – С. 191–195.

5. П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05.

6. Соколов А. А. Происхождение и сущность понятийного аппарата сегментарного учета и отчетности / А. А. Соколов // Аудитор. – 2003. – № 9. – С. 5–12.

Завантажити