ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор:

Журба Інна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено умови виникнення поняття «інноваційне харчове підприємство». Наведено міркування щодо проблеми стабільного розвитку харчової промисловості в регіоні. Доведено, що основним суб'єктом, здатним забезпечити сприятливі умови для інноваційного розвитку, зниження інноваційного ризику, стимулювання і фінансування інновацій, є держава. Зазначено, що фінансування інноваційної діяльність у харчовій промисловості України позначається ризикованістю, нестабільністю, недостатньою збалансованістю джерел. Вказано шляхи оптимізації моделі інноваційного розвитку харчових підприємств регіону.

Ключові слова:

інновації, інноваційне харчове підприємство, інноваційний потенціал, продовольча безпека, фінансування, регіон, харчова промисловість

Список використаних джерел:

 1. Шкарлет С. М. Мінімізація ризиків інноваційної діяльності в системі підвищення економічної безпеки аграрних підприємств / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 3. – С. 83–90.

 2. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 с.

 3. Одотюк І. Якісний рівень сучасних інноваційних перетворень в промисловому комплексі України / І. Одотюк // Проблеми науки. – 2002. – № 12. – С. 33–36.

 4. Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–32.

 5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Інститут економічного прогнозування; Фенікс, 2003. – 1008 с.

 6. Дерій Ж. В. Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України / Ж. В. Дерій, Н. В. Завгородня // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 1 (47), т. (2). – С. 264–267.

 7. Поддєрьогін А. М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк // Фінанси України. –2009 . – № 11 . – С. 94–100.

 8. Сімахіна Г. О. Інноваційні технології у харчовій промисловості / Г.О. Сімахіна // Харчова промисловість. – 2012. – № 13. – С. 31–34.

 9. Збірник законодавчих і нормативних документів з науково-технічної, інноваційної діяль­ності та трансферу технологій / Український ін-т науково-технічної і екон. інформації ; уклад.: Ю. В. Міхайлова. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 284 с.

 10. Экономика пищевой промышленности (отраслевые и региональные особенности) : учебное пособие / И. П. Богомолова, О. А. Лукинова, О. Г. Стукало, Н. М. Шатохина. – 3-е изд. – Воронеж : ВГТА, 2012. – 229 с.

 11. Комеліна О. В. Напрямки вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах / О. В. Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 21–28.

 12. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] / за заг. ред. проф. В. І. Полохала. – К. : Парламентське видання, 2009. – С. 628. – Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua.

 13. Товста Т. Л. Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т. Л.Товста // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 326–330. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Ekonomika/ 2008_628/51.pdf.

Завантажити