СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор:

Задорожна Світлана Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання сутності бідності, механізми її формування та подолання, стан рівня життя в Україні та тенденції його падіння, визначено критерії оцінювання та чинники поглиблення бідності в Україні, розкрито зміст державних Стратегій подолання бідності та розроблено пропозиції щодо зниження темпів падіння життєвого рівня українців.

Ключові слова:

рівень життя, якість життя, бідність, критерії бідності, злиденність, соціальне відчуження, стратегії

Список використаних джерел:

1. Бедность, неравенство и уязвимость в странах Европы и Центральной Азии с переходной и развивающейся экономикой [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Бен Слей, Елена Данилова-Кросс, Ясмина Папа и др. ; Региональное бюро ПРООН по странам Европы и СНГ: Бюро ПРООН по поддержке политики и программ, 2014. – 60 с. – Режим доступа : http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/Poverty%20Inequality%20and%20Vulnerability%20(Russian).pdf.

2. Доклад о мировом развитии 2000/2001 года: Борьба с бедностью. Обзор [Электронный ресурс]. – Вашингтон : Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2001.pdf.

3. Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека [Электронный ресурс] // ПРООН – Режим доступа : http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_complete.pdf.

4. Доклад о человеческом развитии 2015 год: Труд во имя человеческого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf.

5. Лібанова Е. М. Доходи населення і соціальна політика / Е. М. Лібанова // Перехідна економіка. – К. : Вища школа, 2003. – 591 с.

6. Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 1057. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057_2011.

7. Про схвалення Стратегії подолання бідності [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd.

8. Райнерт EC. Як багаті країни забагатіли... і чому бідні країни лишаються бідними / Е. С. Райнерт. – К. : Темпора, 2016. – 444 с.

9. Сидорчук І. Б. Критерії бідності і показники її визначення / І. Б. Сидорчук // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серiя: Географія. – 2009. – Т. 22 (61), № 2. – С. 260–271.

Завантажити