ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Автор:

Зіць Олексій Євгенович, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сутність поняття та структуру бізнес-процесу. Виявлено основні підходи щодо визначення бізнеспроцесу. Визначено особливості бізнес-процесів ПАТ «Укрзалізниця». Розроблено авторський підхід щодо визначення бізнес-процесів на залізничному транспорті, що містить 3 блоки: управлінський, операційний, забезпечення. Сформульована структура управління бізнес-процесами ПАТ «Укрзалізниця». Запропоновано складові бізнес-процесів операційного блоку з урахуванням особливостей ПАТ «Укрзалізниця», а саме: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура, рухомий склад і промислові підприємства. Надано характеристику поточного етапу бізнес-процесів вантажних і пасажирських перевезень, а також інфраструктури. Розроблено і запропоновано для реалізації заходи щодо розвитку основних бізнес-процесів операційного блоку до 2025 року.

Ключові слова:

бізнес-процес, управлінський блок, операційний блок, підтримуючий блок, вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура, розвиток бізнес-процесів

Список використаних джерел:

1. Бражникова С. В. Экономическая оценка эффективности качества производственной деятельности структурных подразделений железнодорожного транспорта : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт» / С. В. Бражникова. – М., 2015. – 151 с.

2. Гончарский В. А. Бизнес-процессы: основные понятия [Электронный ресурс] / В. А. Гончарский. – Режим доступа : https:www.elitarium.ru/2013/02/08/biznes_processy_osnovnye_ponjtija.html.

3. Ейтутіс Г. Д. Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту : монографія / Г. Д. Ейтутіс. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2016. – 256 с.

4. Ковальская М. И. ОАО «РЖД» – как бизнес система / М. И. Ковальская // Аудит и финансовая система. – 2006. – № 2. – С. 256–262.

5. Ойхман Е. Г. Реинжиринг бизнеса: реинжиринг организаций и информационные технологии / Е. Г. Ойхман, Э. М. Попов. – М. : Финансы и статистика, 1997. – С. 123-147.

6. Проект стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» до 2025 року.

7. Хаммер М. Реинжиринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи. – СПб., 2000. – 287 с.

Завантажити