ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор:

Гаращук Олена Василівна, Державна інспекція навчальних закладів України, м. Київ, Україна

Куценко Віра Іванівна, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У контексті розвитку продуктивних сил України в умовах становлення інформаційного суспільства сформульовано основні чинники, що сприяють сталому розвитку у першу чергу головної продуктивної сили – людини. Розкриваються актуальні концепти і перспективні напрями парадигми сталого розвитку освітньо-наукового сегмента економіки. Запропоновано авторські погляди щодо напрямів, на яких у подальшому слід зосередити увагу для забезпечення якісних змін у розвитку продуктивних сил на різному рівні на інноваційній основі. Значна увага приділена ресурсному, зокрема кадровому, забезпеченню освітньо-наукового комплексу.

Ключові слова:

парадигма, інновації, освітньо-науковий комплекс, компетентність, комунікація, інформаційно-інноваційні технології

Список використаних джерел:

1. Алимов О. М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. М. Трегобчук. – К. : Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.

2. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НIСД, 2015. – 684 с.

3. Волошин В. І. Формування інституціонального середовища забезпечення економічної безпеки регіону [Електронний ресурс] / В. І. Волошин. – Режим доступу : http://niss./viv.ua/analytics/74/htm.

4. Загородня О. Актуальні концепти економічної теорії інновацій / О. Загородня // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 5–17.

5. Кораблін С. Національний бізнес-цикл і доходи зведеного бюджету України: підходи до оцінки кількісного впливу / С. Кораблін // Економічна теорія. – 2016. – № 2. –С. 75–84.

6. Крисенко О. В. Проблеми побудови ефективної держави в Україні: пострадянський контекст / О. В. Крисенко // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 1 (30). – С. 5–9.

7. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. – К. : Райдуга, 2001. – 16 с.

8. Подковко Х. В. Інноваційні технології навчання в контексті компетентного підходу в освіті / Х. В. Підковко // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С. 41–43.

9. Ревак І. О. Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан та перспективи розвитку / І. О. Ревак // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 136.

10. Сікорський П. Принципи моделювання нових контрольно-оцінювальних систем і їх застосування у середніх і вищих навчальних закладах / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2016. – № 2. – С. 15.

11. Черешнюк О. М. Інноваційна діяльність як складова сталого економічного розвитку: контрольний аспект / О. М. Черешнюк // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2016 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 416–418.

Завантажити