ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор:

Кичко Ірина Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто необхідність прискорення науково-технічного прогресу завдяки реалізації моделі венчурного інвестування. Проаналізовано переваги та недоліки використання в Україні різних моделей венчурного інвестування. Обґрунтовано, що найбільш доцільним є використання моделі гарантування розвитку венчурного інвестування, за умов якої відбувається покриття можливих збитків венчурних інвесторів, зокрема, надання їм податкових пільг на суму отриманих втрат, гарантування кредитів та позик. Систематизовані фактори, що сприяють та протидіють реалізації моделі гарантування розвитку венчурного інвестування. У контексті системного підходу сформовано принципи та функції венчурного інвестування. Доведено необхідність удосконалення дії головних та інфраструктурних інститутів, що задіяні у процесі венчурного інвестування. Враховуючи той факт, що венчурне інвестування є елементом інвестиційної системи, обґрунтовується важливість покращення інвестиційного клімату, підвищення платіжного попиту населення, довіри до інститутів інвестування.

Ключові слова:

інвестиційний клімат, венчурне інвестування, інновації, інститути, системний підхід, модель гарантування розвитку венчурного інвестування

Список використаних джерел:

1. Калінеску Т. В. Управління венчурним інвестуванням підприємств : монографія / Т. В. Калінеску, О. М. Антіпов. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 276 с.

2. Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні : монографія / Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2000. – 172 с.

3. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізм і форми розвитку : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 397с.

4. Ковалишин П. В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України : монографія / П. В. Ковалишин. – Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2008. – 320 с.

5. Кузнецова І. С. Інституціональна теорія як методологічна основа дослідження нових господарських практик (на прикладі венчурної діяльності) / І. С. Кузнецова // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2006. – Вип. 103-4. – С. 195–200.

6. Петрук О. М. Теорія та практика венчурного фінансування : монографія / О. М. Петрук, С. З. Мошенський. – Житомир : ЖДТУ, ПП “Рута”, 2008. –248 с.

7. Краус Н. М. Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н. М. Краус, О. М. Шевченко. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 183 с.

8. Юдин Э. Г. Системный подход и принципы деятельности: методологические проблемы современной науки / Э. Г. Юдин. – М. : Наука, 1978. – 391с.

9. Блауберг И. В. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности / И. В. Блауберг, И. И. Садов, Э. Г. Юдин. – М. : Знание, 1969. – 47 с.

Завантажити