ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор:

Старостенко Ганна Григорівна, Університет державної фіскальної служби України, (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201, Україна).

Сурженко Андрій Віталійович, Університет державної фіскальної служби України, (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито сутність вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств, визначено специфіку його трактування та проблеми реалізації у практичній діяльності фінансових служб вітчизняних суб’єктів підприємництва. На основі порівняння виявлено відмінності між класичним фінансовим менеджментом та вартісно-орієнтованим управлінням фінансами, визначено його етапи та проаналізовано ключові фактори, які визначають його якість у стратегічному вимірі розвитку підприємств. Також досліджено методичні засади визначення вартості фінансових активів підприємства, обґрунтовано доцільність використання дохідного, витратного і ринкового підходу у відповідних господарських ситуаціях та етапах життєвого циклу й доведено необхідність визначення вартісного коридору через узгодження результатів оцінки. Доведено актуальність використання концепції вартісно-орієнтованого управління фінансами в системі менеджменту вітчизняних суб’єктів бізнесу.

Ключові слова:

вартісно-орієнтоване управління, фінанси, суб’єкти бізнесу, вартість, фінансовий актив

Список використаних джерел:

 1. Захаркін О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства / О. Захаркін // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10 (160). – С. 149–157.

 2. Есипов В. Е. Оценка бизнеса / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. – Санкт-Петербург : СПБ Питер, 2001. – 416 с.

 3. Кизим М. О. Збалансована система показників : монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 192 с.

 4. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції : монографія / М. В. Корягін. – Львів : ЛКА, 2012. – 389 с.

 5. Панков В. А. Управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Віктор Андрійович Панков. – Донецьк, 2004. – 34 с.

 6. Сотніков А. В. Еволюція концепції вартісно-орієнтованого управління / А. В. Сотніков // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наук. праць. – Львів, 2011. – C. 252–257.

 7. Bainmn S. Agency research in managerial accounting: a survey / S. Bainmn // Journal of Accounting literature. – 1982. – № 1. – Р. 341–371.

 8. Drucker Р. Managing in a Time of Great Change / P. Druker. – Drucker Library Series, 2002. – 310 p.

 9. Jensen M. Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function / M. Jensen // Bank of America Journal of Applied Corporate Finance. – 2011. – № 14 (3). – Р. 8–21.

 10. Koller T. Valuation Measuring and Managing the Value of Companies / T. Koller, M. Goedhart , D. Wessels. – John Wiley & Sons, 2010. – 837 p.

 11. Lee Ch. Accounting-based Valuation: Impact on Business Practice and Research / Ch. Lee // Accounting Horizons. – 1999. – № 4. – Р. 413–425.

 12. Morin R. Driving Shareholder Value: Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth / R. Morin, S. Jarrel. – McGraw-Hill. – 2001. – 382 p.

Завантажити