ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ «БІЗНЕСУ – МЕНЕДЖМЕНТУ – КУЛЬТУРИ»

Автор:

Руденко Оксана Анатоліївна, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено розмаїття наукових поглядів щодо сутності інвестиційного потенціалу. Розглянуто види ресурсів, які найбільш досліджені та впливово взаємодіючі з інвестиційним потенціалом. Окреслено перспективі напрями дослідження теорії інвестиційного потенціалу та надано авторське визначення категорії «інвестиційний потенціал» з урахуванням одночасно управлінського та ринкового спрямування.

Ключові слова:

інвестиційний потенціал, ринкова трансформація, управління інвестиціями, менеджмент, бізнес

Список використаних джерел:

1. Бандура А. В. Проблемы организации эффективной инвестиционной деятельности корпорации в регионе / А. В. Бандура, Ф. И. Шахманов. – М., 1999. – 371 с.

2. Бард В. С. Финансово-инвестиционный комплекс / В. С. Бард. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 304 с.

3. Бережна І. Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу / І. Ю. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 253–258.

4. Іванов С. В. Методологічні підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу / С. В. Іванов // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 95. – С. 98–104.

5. Кадырова Г. Инвестиционный потенциал: некоторые актуальные проблемы исследования / Г. Кадырова // Страховое дело. – 2008. – № 11. – С. 4–10.

6. Кучерук Т. Ю. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства / Г. Ю. Кучерук, О. М. Вовк // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 3. – С. 11–15.

7. Рыночная экономика : словарь / [ред.-упоряд. Г. Я. Киперман]. – М. : Республика, 1995. – 307 с.

8. Мягких І. М. Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації / І. М. Мягких // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 136–142.

9. Финансово-экономический словарь / [ред.-упоряд. М. Г. Назаров]. – М. : Финстатинформ, 1995. – 509 с.

10. Нечитайло І. П. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону / І. П. Нечитайло // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 24. – С. 13–19.

11. Серов В. М. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие / В. М. Серов. – М. : ИНФРА–М, 2000. – 272 с.

12. Резниченко В. С. Оценка экономической эффективности и реконструкции предприятия / В. С. Резниченко, Э. К. Зурабов // Экономика отрасли. – 2001. – № 12. – С. 169–172.

13. Коуз Р. Фирма, право и рынок [Электронный ресурс] / Р. Коуз. – Режим доступа : http://eprints.ksame.kharkov.ua/2764/.

Завантажити