ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ГРУПАХ

Автор:

Онищенко Віктор Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблему виключення (елімінації) результатів внутрішньогрупових операцій між учасниками консолідованої групи. Досліджено основну термінологію внутрішньогрупових операцій у процесі консолідації фінансової звітності. Розкрита відмінність між реалізованим та нереалізованим внутрішньогруповим прибутком. Порушено проблему виключення внутрішньогрупового прибутку з консолідованої фінансової звітності групи компаній. Розглянуто облік операцій при продажу товарів материнським підприємством дочірньому та подальшим його продажем за межі групи. Наведено на прикладі коригування, які здійснюють для виключення наслідків внутрішньогрупової операції в разі повного перепродажу товарів за межі групи, часткового перепродажу та відсутності такого перепродажу. У прикладі розглянуто вплив внутрішньогрупових операцій на статті доходу та собівартості звіту про сукупний дохід (фінансовий результат) та статті товарів та нерозподіленого прибутку звіту про фінансовий стан (балансу) консолідованої групи.

Ключові слова:

консолідована фінансова звітність, внутрішньогруповий прибуток, процедури консолідації, материнське підприємство, дочірні підприємства

Список використаних джерел:

  1. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навчально-практичний посібник / В. М. Костюченко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.

  2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» : затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 628. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.

  3. Озеран В. О. Місце класифікації внутрішніх розрахунків в організації та методиці їх обліку, контролю та аналізу / В. О. Озеран, Н. О. Литвиненко // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей : матеріали та тексти виступів V-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир : ПП “Рута”, 2009. – С. 93–106.

  4. Онищенко В. Методика та організація консолідованої фінансової звітності / В. Онищенко. – Чернігів : КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2009. – 168 с.

  5. Онищенко В. Розподіл внутрішньогрупового прибутку при консолідації фінансових звітів / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 5. – С. 22–29.

  6. Семчук І. В. Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання (групи) підприємств / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – № 3.– С. 327–337.

Завантажити