АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор:

Жукова Дар’я Анатоліївна, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена питанню розроблення набору стратегічних альтернатив та методам, які дослідник чи особа, яка приймає рішення, може використовувати для вибору найоптимальнішої для підприємства стратегії. У процесі дослідження обґрунтовано необхідність формування набору стратегічних альтернатив для врахування безлічі факторів впливу на діяльність підприємства, а також невизначеності, що може генеруватися зовнішнім середовищем. Охарактеризовано найпоширеніші та найпростіші моделі вибору стратегії та зроблено висновок про їх вади у процесі використання в сучасному стратегічному управлінні. Запропоновано використання під час вибору стратегічної альтернативи однієї з трьох математичних концепцій, що на сучасному етапі все більше використовуються у стратегічному управлінні: теорія ігор, експериментальна економіка та теорія нечітких множин, конкретизовано характеристики цих методів, що обумовлюють їх використання під час вибору стратегічної альтернативи. Розроблено алгоритм застосування апарату нечітких множин у процесі використання матричних методів розробки стратегічних альтернатив та вибору стратегії.

Ключові слова:

стратегічна альтернатива, стратегічний вибір, стратегічне рішення, модель прийняття рішення, теорія ігор, експериментальна економіка, теорія нечітких множин, стратегічна матриця

Список використаних джерел:

1. Управление организацией : учебник / Г. Л. Азоев, В. П. Баранчеев, В. Н. Гунин [и др.] ; под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина ; Гос. ун-т управл. РФ. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : ИНФРА-М, 2000. − 669 с. − (Высшее образование).

2. Вороніна А. Ю. Стратегічні альтернативи розвитку промислових підприємств / А. Ю. Вороніна, Г. В. Запорожець // Зб. наук. пр. Дніпродзерж. держ. техн. ун-ту (техн. науки). − 2010. − Вип. 2 (15). − С. 235−239.

3. Цыпленкова М. В. Основы менеджмента : учеб. пособие / М. В. Цыпленкова, И. В. Моисеенко, Н. В. Гуремина, Ю. А. Бондарь. – М. : Академия естествознания, 2013. – 245 с.

4. Amaldoss W. Experiments on strategic choices and markets / W. Amaldoss, T.-H. Ho, A. Krishna, K.-Y. Chen et al. // Marketing letters. − 2008. − Vol. 19. − Is. 3−4. − P. 417−429.

5. Мірошник Р. О. Методика оцінювання машинобудівних підприємств у матриці «нематері­альні активи-інноваційна активність» / Р. О. Мірошник, О. З. Сорочак // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 3 (11). – С. 101–117.

6. Назаров Д. М. Технология декомпозиции на основе нечеткого классификатора / Д. М. Назаров // Известия УрГЭУ. – 2013. – № 5 (49). – С. 54–59.

7. Жукова Д. А. Матричний підхід до формування стратегічних альтернатив підприємства / Д. А. Жукова // Економічні студії. – 2015. – № 3 (07). – С. 35–40.

8. Жукова Д. А. Методичний підхід до формування комплексного показника оцінювання впливу зовнішнього середовища на підприємство / Д. А. Жукова // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 12. – С. 359–364.

9. Жукова Д. А. Методичне забезпечення аналізу фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств / Д. А. Жукова // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 3 (19). – С. 60–69.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)