НЕФОРМАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇ, ФУНКЦІЇ

Автор:

Ганжа Богдан Олександрович, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Проаналізовано погляди вчених щодо поняття та функцій неформального сектору економіки. Запропоновано власну класифікацію функцій неформального сектору економіки, що на відміну від існуючої дає можливість виділити ще соціально-стримуючу та екологічну функції. Доведено, що під час реалізації кожної із функції можуть виникати як позитивні, так і негативні наслідки. Розроблено класифікацію елементів неформального сектору економіки за такими критеріями, як: розмір підприємств та кількість працюючих на них; наявність реєстрації; потенційна можливість перетворення неформальних відносин у формальні; взаємообумовленість відносин з іншими секторами економіки. Аргументовано, що найбільш доцільним з погляду державного регулювання є вплив на ту частину неформального сектору економіки, де існує можливість перетворення неформальних відносин у формальні.

Ключові слова:

неформальний сектор економіки, критерії віднесення до неформального сектору економіки, функції неформального сектору економіки

Список використаних джерел:

1. Hart K. Informal urban income opportunities and urban employment in Ghana // Journal of Modern African Studies. – 1973. – Vol. 11. – № 1. – P. 61–90.

2. Чепурко Г. І. Динаміка зайнятості населення України в період становлення ринкової економіки : автореф. дис. д-ра соціол. наук : спец. 22.00.04 / Г. І. Чепурко ; Інституті соціології НАН України.  К., 2006. – 26 с.

3. Бікулов Д. Т. Тіньова економіка в контексті місцевого самоврядування / Д. Т. Бікулов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013.  № 3.  С. 96–101.

4. Сніна-Березовська А. О. Система безпеки держави та загрозливі економічні процеси: тінізація і криміналізація економіки / А. О. Сніна- Березовська, Г. В. Середіна // Бізнес Інформ.  2014.  № 9.  С. 41–47.

5. Маслов Д. Г. Теневая экономика в России как системное институциональное явление / Д. Г. Маслов, Е. А. Кизон // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки.  2013. № 4 (28).  С. 167–180.

6. Мандибура В. О. «Тіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження / В. О.Мандибура.  К. : Парламентське видавництво, 1998. – 136 с.

7. Thomas J. Informal economic activity / J. Thomas.  London: Harvester Wheatsheaf, 1992.  371 p.

8. Неформальний сектор, нерегламентована зайнятість, дикий ринок праці / М. В. Шаленко, Л. П. Піддубна, Д. К. Прейгер, О. П. Громов. – К. : НЦ ЗРП, 1996. –52 с.

9. Ходжаян А. Тіньва економіка як економічна категорія та об’єкт оцінювання / А. Ходжаян, Т. Шиптенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  20014. – № 12.  С. 74–80.

10. Cassel D. Funktionen der Schattenwirtschaft im Koordinationsmechanismus von Markt und Planwirtschaften / D. Cassel // ORDO. Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 37.  1986. – S. 73–103.

11. Айнабек К. С. Теория общественного хозяйствования (Альтернатива экономической теории и экономикса) / К. С.Айнабек. – Караганда : КЭУК, 2014. – 608 с.

12. Подмазко О. М. Організаційно-економічні засади детінізації економіки України : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О. М. Подмазко. Одеса, 2015. – 216 с.

13. Мазур І. І. Детінізація економіки як пріоритет національної безпеки / І. І. Мазур // Стратегічні пріоритети. – 2008.  № 3 (8). – С. 76–83.

14. Ходжаян А. Макроекономічне регулювання сукупного попиту : автореф. дис. … канд. екон. наук. : спец. 08.01.01 / А. Ходжаян.  К. : Інститут економічного прогнозування, 2003.  20 с.

Завантажити