ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ

Автор:

Гриценко Лариса Леонідівна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Шевченко Ганна Миколаївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто можливості впровадження державно-приватного партнерства в рекреаційній сфері України. Запропоновано механізм державно-приватного партнерства, спрямований на соціально-економічне зрівноваження рекреації, що містить такі складові, як: комплексна оцінка рекреаційних інвестиційних проектів; аналіз шансів і ризиків для партнерів і зацікавлених сторін у розвитку рекреації; врахування екологічних і енергетично ощадних аспектів у процесі планування, будівництва та експлуатації рекреаційних, у тому числі туристичних і спортивних об’єктів; орієнтованість на будівництво об’єктів та інфраструктури з урахуванням широкого спектра рекреаційних потреб.

Ключові слова:

рекреація, зрівноважений розвиток, державно-приватне партнерство, соціальна складова

Список використаних джерел:

1. Franco M. The role of tourism public-private partnerships in regional development: a conceptual model proposal / M. Franco, C. Estevao // Cadernos Ebape. – 2010. – Vol. 8. – No. 4. – Pp. 600–612.

2. Eagles P. F. J. Governance of recreation and tourism partnerships in parks and protected areas / P. F. J. Eagles // Journal of sustainable tourism. – 2009. – Vol. 17. – No. 2. – Pp. 231–248.

3. Круглов В. В. Державно-приватне партнерство як основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів / В. В. Круглов // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 4. – С. 211–219.

4. Скляр Г. П. Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпенко // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1. – С. 98–104.

5. Нездоймінов С. Г. Державно-приватне партнерство у сфері рекреації та туризму в контексті соціальної відповідальності / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2 т. / за заг. ред. Г. Г. Півняка ; МОН України; НГУ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 231–237.

6. Стеченко Д. М. Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2014. – № 4. – С. 136–146.

7. Гриценко Л. Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2012. – № 3. – С. 52–59.

8. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 524.

9. Жабский В. Государственно-частное партнерство: правила игры меняются [Электронный ресурс] / В. Жабский // Информационное агентство «Юрлига». – 2016. – Режим доступа : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/7/5/147643.htm.

10. Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні : Закон України від 24.11.2015 № 817-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 10. – Ст. 97.

11. PPP in Europe [Electronic resource] / CMS. – 2012. – 154 p. – Accessed mode : https://cms.law/en/CHE/Publication/PPP-in-Europe.

12. PPP: Öffentlich-private Partnerschaften. Erfolgsmodelle auch für den sozialen Sektor? / zusammengestellt von H. Hofferund, K. Piontkowski. – Berlin : Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V., 2007. – 88 S.

13. Sai J. P. Challenges affecting establishment and sustainability of tourism public private partnerships in Zimbabwe / J. P. Sai, N. Muzondo, E. Marunda // Asian social science. – 2015. – Vol. 11. – No. 23. – Pp. 35–50.

14. Gerstberger W. Public Private Partnership in deutschen Kommunen / W. Gerstberger, K. Schneider // WSI Mittellungen. – 2008. – No. 10. – S. 556–562.

15. ÖPP und Sportstätten / ÖPP-Schriftenreihe. – Berlin : ÖPP Deutschland AG, 2011. – Band 4. – 118 S.

Завантажити