СТАН ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: ОЦІНКА І ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Автор:

Захарченко Володимир Іванович, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Захарченко Сергій Володимирович, Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Показано важливість підтримання стану державних фінансів на належному рівні для забезпечення високого конкурентного статусу країн і регіонів. Згідно з методологічними установками фахівців Інституту розвитку менеджменту (ІРМ – Лозанна, Швейцарія) представлено авторський підхід до оцінювання державних фінансів як чинника міжнародної конкурентоспроможності країни та її регіонів. Запропоновано методику оцінювання конкурентного потенціалу державних фінансів. Наведено оцінку міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів за вагомими індикаторами стану державних фінансів (дефіцит / профіцит державного бюджету, виконання доходів державного і місцевих бюджетів, обсяг міжбюджетних трансфертів, державний борг, рівень сплати податків, видатки соціальних фондів і системи державного управління). Визначено стратегічні напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів на основі покращення стану державних фінансів.

Ключові слова:

міжнародна конкурентоспроможність, фактор (субфактор) та індикатор конкурентоспроможності, стан державних фінансів, рейтинг ІРМ

Список використаних джерел:

1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації : [монографія] / Л. Л. Антонюк . – К. : КНЕУ, 2004. – 275 с.

2. Булах Н. А. Порівняльний аналіз методів оцінки конкурентоспроможності регіону / Н. А. Булах // Комунальне господарство міст : [науч.-техн. зб.]. Серія : Економічні науки – Х. : ХНАМГ, 2006. – Вип. 70. – С. 263–268.

3. Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія / М. П. Бутко. – К. : АМУ, 2016. – 452 с.

4. Ганущак Ю. Бюджетна децентралізація: старт чи фальстарт? / Юрій Ганущак // Дзеркало тижня. – 2014. – № 28.

5. Дергачова В. В. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання : монографія / В. В. Дергачова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 391 с.

6. Державна служба статистики України : офіц. сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

7. Захарченко С. В. Конкурентоспроможність України та її регіонів: міжнародний вимір : [монографія] / С. В. Захарченко. – Вінниця : Консоль, 2016. – 413 с.

8. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012: Назустріч економічному зростанню та процвітанню [Електронний ресурс] / [Т. Бойко, І. Гончаренко, Н. Дмитрюк та ін.]. – К. : Копірайт, 2012. – 208 с. – Режим доступу : http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2012_body_ua_20.11.2012.pdf.

9. Квач Я. П. Проблеми та перспективи реформування державних фінансів в Україні / Я. П. Квач // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2015. – № 1. – С. 112–121.

10. Кухта П. Хто кого «годує» серед українських регіонів / Павло Кухта // Реальна економіка. – 2012. – 1 вересня. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/toplist/~/2/2/286738.

11. Ларіна О. Г. Міжнародна конкурентоспроможність регіонів в глобальних умовах розвитку : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / О. Г. Ларіна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2013. – 20 с.

12. Міністерство фінансів України : офіц. сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

13. Система управління державними фінансами в Україні потребує вдосконалення, повідомляють Світовий банк та Європейський Союз [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Європейський центр інформаційної підтримки. – К., 2012. – 9 липня. – Режим доступу : http://euinfocentre.rada.gov.ua/euinfocentre/control/uk/publish/article;jsessionid=74172DB70838D9A4FFC92C92858DF714?art_id=47185&cat_id=45844.

14. Ходжаян А. О. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність, методи оцінювання, сучасний стан / А. О. Ходжаян. – Черкаси : Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2010. – 431 с.

15. Шлапак О. В. Державні фінанси в сучасних умовах і проблеми стабілізації антикризового управління / О. В. Шлапак // Фінанси України. – 2014. – № 4. – С. 7–31.

16. Шнипко О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації / О. С. Шнипко. – К. : Експрес, 2009. – 456 с.

17. World Competitiveness Yearbook 2012. IMD [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm.

Завантажити