ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТА СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

Автор:

Кичко Ірина Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Горбаченко Марина Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто необхідність впровадження інновацій у сфері управління персоналом. Визначено сучасні методи підбору, навчання та мотивації персоналу в організації на основі світових тенденцій у менеджменті персоналу. Проведено комплексний аналіз ринку праці м. Чернігова. Визначено показники безробіття на місцевому рівні. Обґрунтовано необхідність впровадження новітніх персонал-технологій з метою зменшення рівня безробіття. Доведено, що інновації в системі управління персоналом вимагають від організації змін у різних аспектах: у навчанні та підготовці, у системі найму, у технологіях матеріального та технічного забезпечення, у соціальній під­тримці. Аргументовано, що комплексна система управління персоналом поєднує як ретельний підбір кандидатів, так і ефективне навчання, адаптацію та мотивацію персоналу всередині компанії. Методи управління персоналом, політика держави на ринку праці, розвиток виробничих процесів не стимулюють зростання рівня зайнятості. Про це свідчать і показники на ринку праці, зокрема в місті Чернігові.

Ключові слова:

трудові ресурси, менеджмент персоналу, персонал-технології, методи управління персоналом, інновації в управлінні персоналом, рівень безробіття, ринок праці

Список використаних джерел:

1. Андреев В. В. Проблемы стимулирования руководителей и специалистов на промышленных предприятиях / В. В. Андреев // Управление персоналом. – 2005. – № 10. – С. .21–23.

2. Гребенюк Н. Приемы мотивации персонала в компаниях [Электронный ресурс] / Н. Гребенюк. – Режим доступа : http://blog.poligrafi.com/post_1483.

3. Друкер П. Менеджмент в ХХІ веке : [учебное пособие] / П. Друкер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2001. – 272 с.

4. Егоршин А. П. Управление персоналом : учебник / А. П. Егоршин. – 3-е изд. – Н. Новгород : НИМБ, 2001. – 720 с.

5. Киселев Э. В. Общие подходы к формированию обучающейся организации на основе компетентностного подхода к развитию персонала / Э. В. Киселев, И. А. Щербакова // Качество. Инновации. Образование. – 2007. – № 7. – С. 20–26.

6. Курбатова М. Секреты мотивации или мотивация без секретов / М. Курбатова, М. Магура. – М. : Управление персоналом, 2007. – 205 с.

7. Лели Ю. Г. Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства [Електронний ресурс] / Ю. Г. Лели // Електронний інституціональний депозитарій Приазовського державного технічного університету. – Режим доступу : http://eir.pstu.edu/.

8. Масхма М. Б. Сучасні зовнішні технології підбору кадрів [Електронний ресурс] / М. Б. Масхма. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3011/1/Mahsma.pdf.

9. Писаревська Г. І. Розвиток ринку рекрутингових послуг в Україні / Г. І. Писаревська // Бізнес Інформ. – 2013. – № 10. – С. 227–231.

10. Ситник Н. І. Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. І. Ситник. – Режим доступу : http://inkos.com.ua/article_info.php?articles_id=60.

11. Статистична інформація Чернігівського регіонального центру зайнятості [Електронний ресурс] / Чернігівський регіональний центр зайнятості. – Режим доступу : http://www.dcz. gov.ua/chg/control/uk/statdatacatalog/list.

12. Стратегія розвитку міста до 2020 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради. – Режим доступу : http://www.chernigiv-rada.gov.ua/rozvitok/rozvitok-strategy.

13. Третяк О. П. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві / О. П. Третяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 24 (4). – С. 389–396.

14. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 638 с.

15. Хохлова Т. Хедхантинг : эксклюзивная технология подбора суперкадров / Т. Хохлова, А.  Машкетова // Управление персоналом. – 2007. – № 17 (171). – С. 35–40.

16. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации : [учебно-практическое пособие] / С. В. Шекшня. – [Изд. 5-е, перераб. и доп.]. – М. : ЗАО «Бизнес-школа “Интел-Синтез”», 2002. –368 с.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)