ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Досліджено стан та динаміка інноваційної діяльності в Україні. Визначено ендогенні та екзогенні фактори, які впливають на активність інноваційної діяльності виробничих підприємств. Проаналізовано основні фактори, які зумовили технологічне відставання національної економіки від економік розвинених країн світу. Розглянуто можливості, які надає ринкова економіка, для активізації інноваційних процесів у реальному секторі економіки. Показано роль інноваційного потенціалу підприємств у прискоренні інноваційного оновлення його основних засобів. Розкрито фактори ринкового впливу на активізацію інноваційних процесів на підприємстві, які обумовлені безпосередньо вимогами конкурентного середовища щодо підвищення конкурентоспроможності на вітчизняному ринку та факторами макросередовища щодо підвищення статусу України як високотехнологічної держави у світовому економічному просторі. Показано, що для вирішення проблеми технологічного відставання вітчизняного виробництва від розвинених у технологічному відношенні країн необхідна реалізація наступальної інноваційної стратегії з використанням як наявного науково-технологічного потенціалу, так і додаткових ресурсів із залученням відомих колись наукових шкіл за потужної фінансової підтримки з боку держави.

Ключові слова:

інноваційний процес, інноваційний розвиток, інноваційна стратегія, конкурентоспроможність, реальний сектор економіки, фактори ринкового впливу, технологічне оновлення основних засобів

Список використаних джерел:

1. Воронков С. О. Чинники розвитку інноваційного потенціалу сучасного підприємства / С. О. Воронков // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 1 (36). – С. 168–172.

2. Квасницька Р. С. Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах / Р. С. Квасницька, Н. С. Ардашкіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6, т. 3. – С. 247–251.

3. Оцінювання та регулювання інноваційної діяльності в умовах трансформації машинобудівних підприємств : монографія / О. Є. Кузьмин, О. В. Князь, Л. В. Марчук, Н. В. Шуляр, Р.  В.  Шуляр. – Львів : Вежа і Ко, 2009. – 172 с.

4. Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : монографія / І. А. Павленко. – К. : КНЕУ, 2007.– 248 с.

5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 «Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 20 серпня 2001 року № 640/2001. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/640/2001.

Завантажити