ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Шкарлет Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання визначення сутності інформаційної економіки. Для цього проведено контент-аналіз існуючих у науковій літературі концепцій трактування зазначеної категорії. З урахуванням отриманих даних запропоновано авторське тлумачення інформаційної економіки, сутність якого полягає у розгляді її як виду економічної системи, у межах якої інформація відіграє ключову роль у розвитку основних сфер та галузей національного виробництва, є невід’ємним елементом реалізації процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання. Також у статті візуалізовано процес дифузії економічних відносин та інформаційних технологій, які розвиваються в їх межах.

Ключові слова:

інформація, інформаційна економіка, інформаційне суспільство, економічні відносини, економічні суб’єкти, інформаційні технології

Список використаних джерел:

1. Антоненко В. Г. Роль та місце інформаційних технологій у глобальній економіці / В. Г. Антоненко // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26). – С. 6–8.

2. Гринкевич С. С. Теоретико-прикладні аспекти становлення інформаційної економіки в Україні / С. С. Гринкевич, О. І. Іляш // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34). – С. 56–62.

3. Гриценко О. Проблеми інформаційної інтеграції та становлення інформаційного суспільства / О. Гриценко // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. – 2004. – Вип. 25. – С. 123–129.

4. Кристиневич С. А. Концепция информационной экономики: сущность и критерии развития на современном этапе / С. А. Кристиневич // Экономика и управление. – 2008. – № 3. – С. 72–77.

5. Малик І. П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні / І. П. Малик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – Вип. 1 (14). – С. 25–34.

6. Мельничук О. Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України / О. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2014. – № 8 (161). – С. 93–97.

7. Ніколаєв Є. Б. Про предмет теорії інформаційної економіки / Є. Б. Ніколаєв // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 1: Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації. – С. 59–61.

8. Роль інформації у формуванні ринкової економіки : колективна монографія / Ю. Бажал, В. Бакуменко, І. Бондарчук, Н. Грицяк та ін. – К. : К.І.С., 2004. – 348 с.

9. Толстяков Р. Р. Основные факторы формирования информационной экономики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Р. Р. Толстяков. – Тамбов, 2003. – 20 с.

10. Шкарлет С. М. Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування : монографія / С. М. Шкарлет. – Чернігів, 2014. – 288 с.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)