СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор:

Мартинова Лілія Борисівна, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання соціалізації економіки та участі держави у цьому процесі. Визначено сутність соціальної політики, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності людського потенціалу. Розглянуті форми, принципи та цілі соціального захисту населення. Сформована комплексна система соціального захисту в забезпеченні розвитку людського потенціалу. Встановлено завдання державних соціальних стандартів у забезпеченні соціального захисту як засобу збереження людського потенціалу населення. Запропонована компонентна ієрархічна схема принципів соціальної політики, соціального захисту та надання соціальних послуг населенню. Обґрунтовано принципові засади соціальної справедливості в ринкових умовах.

Ключові слова:

соціальна політика, соціальний захист, соціальні стандарти, соціальні гарантії, людський потенціал

Список використаних джерел:

1. Titmuss, R. (1967). Welfare State and Welfare Society. London, p. 15, 20, 22.

2. Щодо засад реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1596.

3. Новіков В. Соціальні наслідки Євроінтеграції України. Система охорони здоров’я [Електронний ресурс] / В. Новіков, К. Никонюк. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/09542.pdf.

4. Системи соціального страхування зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.

5. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр.

6. Скуратівський В. А. Основи соціальної політики / В. А. Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Лібанова. – К. : МАУП, 2002. – 200 с.

7. Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2014. – 380 с.

8. Балтачеєва Н. А. Системна трансформація соціальної політики в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. : 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Н. А. Балтачеєва. – Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2011. – 41 с.

9. Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення : [науково-аналітична монографія] / В. В. Онікієнко. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2013. – 456 с.

10. Макарова О. В. Соціальна політика в Україні : монографія / О. В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с.

11. Антропов В. В. Экономические модели социальной защиты населения в государствах ЕС : дис. ...д-ра экон. наук : спец. 08.00.14 / В. В. Антропов. – М., 2007.

12. Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Пал Леслі А. ; пер. з англ. Іван Дзюб. – К. : Основи, 1999. – 422 с.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)