№1 (1), 2015 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Бутко Микола Петрович, Попело Ольга Володимирівна — Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
2. Зайцева О.І. — Організаційно-економічні проблеми функціонування підприємств на ринку корпоративного контролю.
3. Шабатура Тетяна Сергіївна — Теоретичні засади визначення економічного потенціалу підприємства.
4. Дубина Максим Вікторович — Науковий підхід до ідентифікації сутності категорії «інфраструктура».
5. Зеленська Олена Олександрівна, Зеленський Сергій Миколайович, Алєшугіна Наталія Олександрівна — Cучасні методологічні концепції дослідження продовольчої безпеки україни.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

6. Ільчук Валерій Петрович, Базилюк А.В., Хоменко Інна Олександрівна — Організаційно-економічні засади реформування міського пасажирського транспорту.
7. Кичко Ірина Іванівна — Удосконалення програмно-цільового методу регулювання вищої освіти.
8. Андрієнко М.М. — Економічна сутність та особливості визначення якості сервісного обслуговування на залізничному транспорті.
9. Атаманчук Ю.М. — Управління ресурсами переробних підприємств аграрного виробництва на засадах логістики.
10. Гавриленко Неля Іванівна, Кулич Я.В. — Тенденції та перспективи розвитку фармацевтичного ринку.
11. Гунчак Н.В. — Реалії та перспективи інтелектуального бізнесу в україні.
12. Митяй О.В. — Наукові підходи до конкурентоспроможності галузей апк.
13. Коновал В.В. — Аналіз стану легкої промисловості в умовах трансформаційної економіки україни.
14. Остапенко Т.В. — Пріоритети державного регулювання вітчизняного апк у контексті стратегії економічної модернізації.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

15. Повна Світлана Вікторівна — Структурні зрушення в економіці регіону в контексті глобальних системних змін.
16. Атрощенко Б.Ф. — Подійний туризм – важлива складова індустрії гостинності міста чернігова.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

17. Забаштанський Максим Миколайович — Методичні аспекти оцінювання ефективності концесійної діяльності в україні.
18. Коваленко Ю.М. — Закони термодинаміки у дослідженні процесів функціонування фінансового сектору економіки.
19. Мельник П.І. — Інформаційне забезпечення фінансів підприємства.
20. Прокопенко В.Ю. — Вітчизняна практика застосування приватизаційних інструментів у сфері нерухомості.
21. Кравчук Ганна Вікторівна, Сокіл Л.М. — Шахрайство в автотранспортному страхуванні та його вплив на рівень фінансової безпеки страховика.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

22. Никонович Марина Олексіївна, Барабаш Наталія Степанівна — Аудит операцій з оплати праці.
23. Лень Василь Степанович — Бухгалтерські процедури: поняття, зміст та класифікація.
24. Муравський В.В. — Канали облікових комунікацій та комп’ютерно-комунікаційні технології.
25. Онищенко Віктор Петрович — Ліквідаційна вартість основних засобів: проблеми визначення.
26. Муравський В.В., Хома Н.Г. — Ризики автоматизації бухгалтерського обліку.
27. Пашніна А.О. — Переваги використання автоматизованої інформаційно-облікової системи у контексті функціонування інтегрованої системи господарського обліку.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

28. Олійченко Ігор Михайлович, Дітковська Марина Юріївна, Юрченко Ю.Д. — Зв’язки з громадськістю в системі державного управління як фактор публічності влади.
29. Оліфіренко Лілія Дмитрівна — Методичні підходи до визначення ефективності інституціональних змін державного регулювання розвитку корпоративних структур.
30. Харченко Ю.П. — Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства.
31. Титаренко Т.Г. — Функціональна характеристика діяльності суб’єктів державного управління земельними відносинами.