№4 (12), 2017 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Бутко Микола Петрович, Попело Ольга Володимирівна, Узназова Альона Дмитрівна — Активізація венчурного підприємництва як передумова розвитку інноваційної діяльності в Україні.
2. Куйбіда Степан Васильович — Удосконалення інструментів трансферної політики, необхідних для структурної перебудови економіки.
3. Холявко Наталія Іванівна — Вектори впливу вищої освіти на процеси становлення інформаційної економіки.
4. Конакова Катерина Миколаївна — Фактори впливу на інвестиційну привабливість України.
5. Ходжаян Алла Рубенівна — Поняття структури і структурних трансформацій у системі економічних процесів.
6. Яковченко Вікторія Сергіївна — Огляд торговельної політики як інструмент забезпечення принципу транспарентності в межах сот.
7. Грущинська Наталя Миколаївна, Присяжнюк Юрій Іванович — Інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: антикризова політика економічної дипломатії.
8. Олійченко Ігор Михайлович, Дітковська Марина Юріївна — Електронний уряд як інструмент управління розвитком соціально-економічних систем.
9. Зеленська Олена Олександрівна, Алєшугіна Наталія Олександрівна, Краснянська Юлія Валеріївна — Ринок праці і зовнішні трудові міграції в Україні.
10. Ющенко Надія Леонідівна — Резерви підвищення трудової продуктивної активності національних людських ресурсів в Україні.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11. Савченко Володимир Федорович — Економічна, екологічна і соціальна сутність туризму та рекреації.
12. Колтунович Олександр Сергійович — Інноваційно-технологічна модернізація системи промислового водокористування.
13. Романова Анна Анатоліївна — Фінансові інструменти запобігання ризиків на туристичному ринку України.
14. Григоренко Володимир Юрійович, Тєлєтов Олександр Сергійович — Оцінка економічної ефективності рекламної кампанії як важливої складової маркетингової діяльності малих та середніх підприємств.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

15. Тульчинський Ростислав Володимирович — Обґрунтування сутності теоретико-методологічних засад процесу регіоналізації.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

16. Гонта Олена Іванівна, Кальченко Ольга Миколаївна, Жук Олена Сергіївна — Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки.
17. Дубина Максим Вікторович, Жаворонок Артур Віталійович, Дубина Петро Вікторович — Аналіз сучасного стану ринку факторингових послуг в Україні.
18. Шабанова Олена Вікторівна, Парубець Олена Миколаївна — Наукові підходи до тлумачення сутності «факторинг».
19. Шимко Ярослав Романович — Регулювання послуг у системі недержавного пенсійного забезпечення: національний і міжнародний аспект.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

20. Гончаренко Олена Олексіївна — Бухгалтерська звітність небанківських фінансово-кредитних установ: інтереси користувачів та пріоритетність задоволення.
21. Забаштанський Максим Миколайович, Суржик Вячеслав Геннадійович, Борисенко Людмила Іванівна — Сучасні аспекти проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні.
22. Волот Олена Ігорівна — Класифікація інформаційних систем обліку та управління підприємствами за логістичними концепціями та ступенем інтеграції.
23. Нехай Валентин Анатолійович — Відображення трансакційних витрат у фінансовій та управлінській звітності.