№3 (3), 2015 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Абакуменко Ольга Вікторівна, Коваленко Л.О., Сіренко К.Ю. — Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів.
2. Гришова Інна Юріївна, Щербата М.Ю., Гришов В.В. — Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку підприємств.
3. Денисюк О.М. — Безробіття: стан, тенденції, загрози та шляхи його подолання в україні.
4. Дубницький В.І., Комірна В.В. — Особливості економіко-математичного моделювання вибору маркетингових рішень у ринкових умовах.
5. Шкарлет Сергій Миколайович — Побудова моделей структурного типу з метою ідентифікації вимірів інформаційного потенціалу.
6. Жидок В.В., Ткач Ю.М. — Методика оцінювання ефективності маркетингової діяльності.
7. Лисенко Ірина Володимирівна, Лисенко Н.В. — Роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні економічної безпеки україни.
8. Петрицька Ольга Станіславівна — Економічний аналіз: перспективи розвитку.
9. Попело Ольга Володимирівна — Конкурентоспроможність української економіки у міжнародних порівняннях.
10. Вархолова Тетяна, Дубовіцька Ленка — Нова кластерна політика в центральній європі.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11. Вагонова О.Г., Прокопенко В.І., Одинцова К.І. — Взаємодія підприємств гірничозбагачувального комплексу як чинник їх прибутку від операційної діяльності.
12. Ільчук Валерій Петрович, Хоменко Інна Олександрівна — Шляхи нарощування виробничого потенціалу транспортних підприємств.
13. Лісовий А.В. — Теоретико-методологічні засади регулювання інноваційного розвитку рослинництва.
14. Барабаш Наталія Степанівна, Никонович Марина Олексіївна, Міщенко Анна Олександрівна — Алгоритмізація комплексного аналізу діяльності підприємства торгівлі за критеріями якості його менеджменту.
15. Митяй О.В. — Інноваційна діяльність як складова в управлінні конкурентоспроможністю підприємств апк.
16. Панюк Тетяна Петрівна — Значення соціальної відповідальності бізнесу в управлінні персоналом переробних підприємств.
17. Соломаха Ірина Володимирівна, Жабинська Альона Валентинівна — Стан та тенденції розвитку овочевого ринку в україні.
18. Ющенко Надія Леонідівна — Економіко-математичні моделі формування раціональної структури сільськогосподарських угідь.
19. Лукомська Оксана Іванівна — Сутнісна характеристика сільського зеленого туризму.
20. Мужеляк М.М. — Особливості становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності на вітчизняних машинобудівних підприємствах.
21. Штирхун Христина Ігорівна — Маркетингова підтримка стимулювання збуту органічної продукції в україні.
22. Пазюк В.Л. — Визначення ефективності винного бренда.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

23. Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Віктор Т.М. — Роль кадрового менеджменту в механізмі судового адміністрування в умовах реформування судової системи україни.
24. Гавриленко Неля Іванівна, Моцак А.Ю. — Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку чернігівського регіону.
25. Газуда Леся Михайлівна — Теорії інтеграційного розвитку територіальних економічних систем.
26. Чемісов Б.Г. — Теоретичні аспекти розвитку продуктивних сил і регіональної економіки.
27. Шадура-Никипорець Н.Т. — Роль малого підприємництва у розвитку регіональних господарських систем.
28. Шерстобітова А.А. — Про підтримку розвитку малого та середнього підприємництва у самарській області рф.
29. Олійченко Ігор Михайлович, Дітковська Марина Юріївна — Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

30. Кравчук Ганна Вікторівна, Пустова О.О. — Особливості функціонування та розвитку ринку депозитів в україні.
31. Савченко Володимир Федорович, Шатирко Д.В. — Ризики венчурного інвестування як невід’ємна складова розвитку ринку.
32. Вдовенко Юрій Станіславович — Фінансово-економічний компонент удосконалення адміністративно-територіального устрою україни.
33. Дубина Максим Вікторович — Дослідження змісту дефініції «фінансовий моніторинг».
34. Забаштанський Максим Миколайович, Забаштанська Тетяна Володимирівна, Роговий А.В. — Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності.
35. Панченко Олена Іванівна, Сорока А.В. — Ринок страхових посередників в умовах макроекономічної нестабільності.
36. Лагодієнко Н.В. — Складові забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств.
37. Малахова Ю.А. — Обґрунтування граничного значення коефіцієнта податкового навантаження на підприємствах вантажного автомобільного транспорту.
38. Паляничко К.О. — Формування ресурсної бази комерційних банків.
39. Руденко Оксана Анатоліївна — Зміни в наукових засадах інвестиційного менеджменту – особливості ринкової трансформації україни.
40. Туров В.В. — Стан поточного рахунку платіжного балансу казахстану в умовах фінансової нестабільності.
41. Гуцалюк О.І. — Особливості оподаткування автотранспортних підприємств.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

42. Варічева Р.В. — Захист інформаційних даних управлінського обліку: організаційно-кадрова складова.
43. Волот Олена Ігорівна, Гордієнко А.М. — Впровадження електронної податкової звітності в україні: переваги та недоліки.
44. Лень Василь Степанович, Колівешко Олександр Михайлович — Екологічна діяльність у системі бухгалтерського обліку.
45. Амбарчян Вікторія Самвелівна — Сфера застосування мсфз у різних країнах світу: порівняльний аспект.
46. Корогод І.В. — Аналіз особливостей функціонування елементів інфраструктури підтримки підприємництва.