№4 (4), 2015 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Абакуменко Ольга Вікторівна, Дорош Тарас Степанович — Циклічність економічної думки в контексті австрійської школи економіки.
2. Балуєва О.В., Чуприна О.О. — Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.
3. Бутко Микола Петрович, Пепа Тарас Вадимович, Неживенко А.П. — Методичні підходи до економічного оцінювання трудового потенціалу.
4. Гаращук Олена Василівна, Куценко Віра Іванівна — Освітня домінанта як каталізатор динамічного соціально-економічного розвитку.
5. Гришова Інна Юріївна, Красноруцький О.О. — Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінювання в системі економічної безпеки бізнесу.
6. Дерій Жанна Володимирівна, Маргасова Вікторія Геннадіївна — Модель управління процесом капіталізації людського потенціалу на регіональному рівні.
7. Крупка М.І., Ревак І.О. — Пріоритети зміцнення економічної безпеки в освітній та науковій сфері України.
8. Бондаренко С.М. — Використання ощадливого виробництва в системі tqm підприємства у нестабільних ринкових умовах.
9. Зеленська Олена Олександрівна, Зеленський Сергій Миколайович, Алєшугіна Наталія Олександрівна — Роль міжнародних самітів у вирішенні продовольчої проблеми у світі.
10. Зосименко Тетяна Іванівна — Гармонізація технічних вимог у торгівлі до ACQUIS ЄС: аналіз впливу на стейкхолдерів в Україні.
11. Ткаленко С.І., Жулід-Христосенко Ю.О. — Кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу.
12. Холодницька Алла Вячеславівна — Індикативне оцінювання якості життя населення Чернігівської області.
13. Козар В.В. — Стратегічні напрямки збереження та розвитку трудового потенціалу.
14. Вікнянська О.М., Прядко В.В. — Стратегічне планування оптимальної структури ланцюга постачань.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

15. Ільчук Валерій Петрович, Хоменко Інна Олександрівна — Шляхи нарощування виробничого потенціалу транспортних підприємств.
16. Скрипник М.І., Амбарчян М.С. — Розвиток сфер роздрібної торгівлі, експорту та імпорту взуття в Україні у 2011–2014 рр.: аналіз динаміки.
17. Андрієнко М.М. — Оцінювання ефективності контейнерних перевезень на залізниці.
18. Волошенко О.О. — Прогнозування результатів реалізації стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості.
19. Михайлюк Н.С. — Забезпечення фінансової стабільності сільськогосподарських підприємств.
20. Сіренко К.Ю. — Методика моніторингу інноваційних процесів у легкій промисловості України.
21. Соломаха Ірина Володимирівна, Жабинська Альона Валентинівна — Вплив аукціонної діяльності на динаміку експорту-імпорту квіткової продукції Нідерландів.
22. Серьогіна Н.В. — Система заходів розвитку дорожньої інфраструктури регіону.
23. Давидюк О.О. — Теоретичні засади реалізації економічної природи конфліктів аграрного виробництва.
24. Єлінєвський Віталій Юрійович — Чинники розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку регіону.
25. Тарасенко Артем Валерійович — Формування попиту та пропозиції на продовольчому ринку на основі інфраструктурного забезпечення.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

26. Демчак Р.Є. — Децентралізація бюджетних відносин як важіль забезпечення регіонального розвитку.
27. Іванова Н.В. — Трансформаційні переходи та реформування інфраструктурного потенціалу регіону.
28. Папіж Ю.С. — Кластер гірничодобувного регіону: концептуальні засади формування для оптимізації господарства.
29. Попело Ольга Володимирівна — Інноваційна активність як домінуюча складова модернізації продуктивних сил регіону.
30. Гришов В.В., Краснодемська О.А. — Пріоритетні напрями управлінських трансформацій в аграрній сфері.
31. Пазюк В.Л. — Аналіз стану та динаміки розвитку ринку вина в Україні.
32. Олійченко Ігор Михайлович, Дітковська Марина Юріївна — Синергетичний підхід до управління соціально-економічним розвитком регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

33. Васильєва Тетяна Анатоліївна, Циганюк Д.Л. — Кредитний ринок України: сучасні проблеми та найближчі перспективи розвитку.
34. Гораль Л.Т., Король С.В. — Класифікаційна база дослідження інвестицій у нафтогазовій сфері.
35. Кравчук Ганна Вікторівна, Савченко Тетяна Володимирівна — Науково-методичні підходи до оцінювання кредитного портфеля банків.
36. Абрамова Алла Сергіївна, Савчук Т.М., Жаворонок Артур Віталійович — Митні платежі як складова доходів державного бюджету.
37. Гізатулліна О.М., Чучко О.П. — Оцінювання дієвості інструментів монетарного регулювання в Україні.
38. Демченко Максим Юрійович — Міжнародні золотовалютні резерви в контексті фінансової стабільності країни.
39. Дубина Максим Вікторович, Тарасенко Олена Олександрівна, Горна Я.Ю., Нітченко Катерина Вячеславівна — Особливості функціонування фінансових компаній на ринку фінансових послуг України.
40. Жарій Ядвіга Вікентіївна — Інструментарій комплексного контролінгу в системі банківського ризик-менеджменту.
41. Замлинський Віктор Анатолійович — Формування венчурних фондів в Україні.
42. Осадча Т.С. — Рентабельність рентного доходу: виявлення впливу факторів.
43. Панченко Олена Іванівна — Страхування як інструмент стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку залізничного транспорту.
44. Парубець Олена Миколаївна, Пальоха О.В. — Підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів на основі розвитку системи комунального кредиту.
45. Федоронько Н.І. — Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності.
46. Антоненко Н.В., Хоменко В.С. — Розвиток аудиту в Україні до стандартів Європейського Союзу.
47. Лагодієнко Н.В. — Фінансовий захист переробних підприємств аграрного виробництва у процесі управління економічними конфліктами.
48. Бойченко Віта Миколаївна — Оцінювання імовірності виникнення банківської кризи у країнах Центральної та Східної Європи.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

49. Григоревська О.О., Каленченко Т.С. — Проблеми своєчасного та повного відображення грошових коштів у системі бухгалтерського обліку.
50. Цебень Р.Л. — Застосування інформаційних технологій у внутрішньому аудиті.
51. Шевчук В.Р., Кондратьєва В.Є. — Організаційні аспекти впровадження аутсорсингу внутрішнього аудиту в Україні.
52. Ніпорко Н.І. — Формування системи обліку на малому підприємстві: управлінський аспект.
53. Ніженська І.В. — Економічна безпека національної економіки: фактори впливу та загрози.
54. Маслюк В.Л. — Бухгалтерська звітність інститутів спільного інвестування в управлінні ризиками.
55. Амбарчян Вікторія Самвелівна — Характеристика облікової системи країн, що не застосовують МСФЗ.
56. Черкашина Т.В., Слуцький Є.В. — Методологічний супровід застосування нп(с)бодс 121 «основні засоби».
57. Онищук Ю.В. — Аналітичні характеристики стану цукрової промисловості України.