№1 (5), 2016 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Вархолова Тетяна, Дубовіцька Ленка — Економічне зростання і його вимір.
2. Газуда Леся Михайлівна — Конвергенція людського і соціального капіталу територіальних економічних систем.
3. Дерій Жанна Володимирівна, Скиба Сергій Анатолійович — Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу.
4. Кичко Ірина Іванівна, Ольхович Максим Вікторович — Мотиваційний чинник антикризового управління персоналом.
5. Забаштанська Тетяна Володимирівна — Історичні аспекти розвитку франчайзингу в діяльності посередницьких підприємств.
6. Забаштанський Максим Миколайович, Сирбу Інна Михайлівна — Концептуальні засади стимулювання праці персоналу підприємства.
7. Iванова Тетяна Миколавна, Зосенко Наталiя Михайлiвна — Особливостi робочого часу в галузi охорони здоров’я та напрями покращення його використання.
8. Ільєнко Ростислава Василівна, Губенко Дмитро Вікторович — Вплив мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці .
9. Попело Ольга Володимирівна — Світовий досвід розвитку державно-приватного партнерства як фактора побудови та ефективного функціонування інноваційної моделі економіки.
10. Ющенко Надія Леонідівна, Ворох Марина Миколаївна — Порівняльний аналіз програмних продуктів, що реалізовують моделі і методи управління постачанням та матеріальними запасами.
11. Палащакова Даніела Петрівна — Аналіз витрат на забезпечення президії Словацької Республіки в Раді ЄС.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

12. Газуда Михайло Васильович — Брендинг як компонента маркетингового менеджменту виноробної промисловості.
13. Гришова Інна Юріївна, Зайцев Юрій Олександрович — Ефективність маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках.
14. Савченко Володимир Федорович, Козлянченко Олена Михайлівна — Інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування в Україні.
15. Клопов Іван Олександрович — Механізми державної підтримки альтернативної енергетики.
16. Маркова Євгенія Юхимівна — Формування системи оцінювання та моніторингу соціально-економічної ефективності діяльності підприємств рибної галузі.
17. Демченко Олександр Вікторович — Трансформація ресурсного потенціалу в умовах інноваційного розвитку аграрної економіки.
18. Єлінєвський Віталій Юрійович — Державна підтримка соціально-економічного розвитку аграрної сфери.
19. Бухун Юрій Володимирович — Оптимізаційна модель розподілу інвестицій на підприємствах космічної галузі України.
20. Смоленніков Денис Олегович — Важливість впровадження принципів соціально-екологічної відповідальності на підприємствах теплоенергетики.
21. Соломаха Ірина Володимирівна, Светенок Людмила Костянтинівна, Жабинська Альона Валентинівна — Стан та тенденції розвитку квіткового ринку в Україні в умовах економічної кризи.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

22. Польовська Василина Василівна — Законодавчо-нормативна складова розвитку гірських територій.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

23. Абакуменко Ольга Вікторівна, Бондаренко Дмитро Володимирович, Коваленко Катерина Олександрівна — Зарубіжний досвід функціонування санаційних банків.
24. Кравчук Ганна Вікторівна, Бережна Тетяна Анатоліївна — Дослідження проблем формування фінансових результатів страховиків.
25. Дубина Максим Вікторович, Пінчук Аліна Олександрівна, Нітченко Катерина Вячеславівна — Активізація використання інструментів безресурсного фінансування на ринку фінансових послуг України.
26. Кальченко Ольга Миколаївна, Панченко Олена Іванівна — Історичні аспекти розвитку теоретичних підходів до фінансового планування.
27. Островська Наталія Степанівна, Пітик Олена Ярославівна, Жаворонок Артур Віталійович — Фінансово-економічна стійкість держави: стратегія та напрямки досягнення.
28. Петрицька Ольга Станіславівна — Місце стратегічного фінансового аналізу у формуванні фінансової стратегії підприємства.
29. Шабатура Тетяна Сергіївна — Формування інвестиційного потенціалу підприємства в контексті вирішення економічних конфліктів.
30. Повжик Катерина Василівна — Деформації розвитку фондового ринку України у кризовий період.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

31. Волот Олена Ігорівна, Акименко Олена Юріївна — Інформаційна модель автоматизованого аудиту ефективності діяльності підприємства.
32. Іванова Людмила Борисівна — Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку трансакційних витрат в умовах антикризових заходів.
33. Король Світлана Яківна — Контроль як функція обліку й управління.
34. Лень Василь Степанович — Обліково-аналітична система підприємства: обґрунтування визначення, модель.
35. Лубенченко Ольга Едуардівна — Організація і методика перевірки аудитором фінансової звітності, представленої в іноземній валюті.
36. Лумпова Тетяна Іванівна, Остапчук Ольга Едуардівна — Передумови формування виробничої архітектури за cspa в органах державної статистики України.
37. Онищенко Віктор Петрович — Виключення внутрішньогрупового прибутку під час складання консолідованої фінансової звітності у виробничих групах.
38. Шульга Світлана Володимирівна — Вплив регулятора на аудиторський ринок: приклади Великобританії та України.
39. Штупун Марина Петрівна — Інформаційне забезпечення складання звітності з корпоративної соціальної відповідальності.