№4 (8), 2016 Проблеми і перспективи економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Ільчук Валерій Петрович, Хоменко Інна Олександрівна — Кластеризація у формуванні виробничого потенціалу підприємств реального сектору економіки.
2. Полковниченко Світлана Олександрівна, Курочка Вікторія Олександрівна — «Відплив умів» з України як загроза національній безпеці.
3. Цимбал Людмила Іванівна — Людський потенціал як основа розвитку економіки знань.
4. Жукова Дар’я Анатоліївна — Аналіз моделей здійснення стратегічного вибору на підприємстві.
5. Олійченко Ігор Михайлович, Дітковська Марина Юріївна — Біфуркації і синергетичний підхід до управління соціально-економічними системами.
6. Шкарлет Сергій Миколайович, Дубина Максим Вікторович — Методологічні засади використання турбулентного підходу в економічному дослідженні.
7. Ганжа Богдан Олександрович — Неформальний сектор економіки: поняття, критерії, функції.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

8. Гаращук Олена Василівна, Куценко Віра Іванівна — Імператив розвитку освітньої сфери України в контексті зміни світового економічного ландшафту та міжнародного співробітництва.
9. Ільчук Валерій Петрович, Садчикова Ірина Володимирівна — Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку залізниць у підвищенні їх конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг.
10. Оліфіренко Лілія Дмитрівна — Державна політика використання експортного потенціалу підприємств харчової промисловості України.
11. Ястремська Наталя Миколаївна — Менеджмент ціноутворення в комунікаційній політиці торговельної марки.
12. Григоренко Аліна Анатоліївна — Суперечності між глобальними тенденціями та національними інтересами розвитку промислового комплексу національної економіки.
13. Гриценко Лариса Леонідівна, Шевченко Ганна Миколаївна — Державно-приватне партнерство як механізм зрівноваженого розвитку рекреації.
14. Базілінска Олена Яківна, Панченко Олена Іванівна, Довгінка Єлизавета Олександрівна — Порівняння ведення малого бізнесу в Німеччині та Україні.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

15. Абакуменко Ольга Вікторівна, Дорош Тарас Степанович — Обґрунтування необхідності відступу від сучасних інструментів грошово-кредитної політики.
16. Калабухова Світлана Вікторівна, Чалюк Людмила Вікторівна — Ключові відносні показники спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти.
17. Онищенко Світлана Володимирівна — Фінансова глобалізація як складний інтегрований об’єктивний процес.
18. Островська Наталія Степанівна — Формування системи контролінгу ризиків у банку.
19. Бойченко Віта Миколаївна — Розвиток механізмів ранньої ідентифікації типу фінансово-економічної кризи.
20. Колівешко Олександр Михайлович — Аналіз динаміки інвестицій та поточних витрат на збирання, очищення та розподілення води.
21. Захарченко Володимир Іванович, Захарченко Сергій Володимирович — Стан державних фінансів як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів: оцінка і шляхи покращення.
22. Лисенко Ірина Володимирівна — Фінансово-економічна безпека як основа соціально-економічного розвитку регіонів.
23. Шишкіна Олена Вікторівна — Методи мінімізації і нейтралізації фінансових ризиків: теоретико-прикладні аспекти.
24. Омеляненко Маргарита Олександрівна — Дослідження еволюції поглядів на державний борг.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

25. Рудейчук Світлана Володимирівна — Сучасний стан та перспективи розвитку публічно-приватного партнерства в Україні: обліковий аспект.
26. Волот Олена Ігорівна, Росохач Олена Володимирівна — Особливості автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах США.