Про журнал

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN: 2411-5215 = Problemi ì perspektivi ekonomìki ta upravlìnnâ

Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 24603-14543 ПР 

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Головний редактор: Дубина Максим Вікторович, докт. екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного
університету «Чернігівська політехніка»

Адреса редакції: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1
Телефон: (04622) 3–03–30
Контакти: Дубина Максим Вікторович
Мобільний телефон: 0993763287
e-mail: maksim-32@ukr.net

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»

Галузь та проблематика

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Засновник: Національний університет «Чернігівська політехніка»

Журнал друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 1 від 26.01.2015).
Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» було новим виданням, в якому було продовжено дотримання політики публікування результатів наукових досліджень «Вісника Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”», який виходив як наукове видання протягом 1999-2014 років та постійно був включено до переліку наукових фахових видань ВАК України.

Редакційна політика журналу

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики:
Усі статті, що подаються для публікації в науковому журналі «Проблеми та
перспективи економіки та управління», в обов’язковому порядку проходять процедуру рецензування.
Редакційна політика журналу базується на таких принципах:
– професійний підбір рецензентів при розгляді наукових рукописів;
– висока вимогливість до якості наукових досліджень;
– об’єктивність та неупередженість при здійсненні наукового рецензування;
– конфіденційність результатів рецензування наукових рукописів;
– оперативність здійснення рецензування поданих наукових статей;
– недопущення наукового плагіату;
– суворе дотримання авторських та суміжних прав.
Редакція журналу категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення
авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.
Усі наукові рукописи в обов’язковому порядку проходять процедуру перевірки на
наявність запозичень та плагіату. Для цього використовується програмне забезпечення програми StrikePlagiarism.

Процедура рецензування

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і
здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
1. До рецензування допускаються наукові статті, які пройшли первинний технічний контроль на відповідність тематичній спрямованості наукового журналу та технічному оформленню рукопису встановленим вимогам.
2. За наявності серйозних зауважень до технічного оформлення поданої для
розгляду наукової статті вона може бути повернута атвору(-ам) на доопрацювання.

3. При позитивному висновку щодо технічного оформлення статті, з рукопису
видаляється вся інформація про автора (-ів) і стаття надсилається рецензенту.
4. Рецензент розглядає статтю і зобов’язаний протягом двох тижнів надати
розгорнуту рецензію.
Критеріями для перевірки рецензентами наукового рукопису є:
– оригінальність наукового дослідження;
– ґрунтовне опрацювання наукової літератури у сфері дослідження;
– використання статистичних та економетричних методів дослідження;
– застосування методів візуалізації результатів дослідження;
– розкриття змісту всіх основних рубрик статті;
– правильність обґрунтування мети, завдань, висновків дослідження;
– науковий стиль викладення результатів дослідження;
Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:
– прийняти рукопис для публікації в науковому журналі;
– прийняти рукопис для публікації в науковому журналі з внесенням незначних
правок (технічних або наукових за узгодженням з автором (-ами));
– відправити наукову статтю на доопрацювання автору (-ам) з повторним
рецензуванням;
– відхилити статтю без можливості повторного подання (особливо за умови
виявлення наявності плагіату та значної кількості запозичень).
5. За необхідності доопрацювати статтю, рекомендації рецензентів надсилаються
електронною поштою автору (-ам).
6. Після доопрацювання статті і за потреби повторного рецензування її новий
варіант знову надсилається рецензенту без інформації про авторів.
7. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
8. Після позитивного висновку рецензента, стаття приймається до друку і
передається до редакційного відділу.
9. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції не менше
трьох років.
10. Рецензуванню не підлягають наукові рукописи, які підготовлені членами
редакційної колегії.